0:00
0:00

поглавље 4

A kad sav narod predje preko Jordana, reče Gospod Isusu govoreći:
2 Izaberite iz naroda dvanaest ljudi, po jednog čoveka iz svakog plemena,
3 I zapovedite im i recite: Uzmite odavde, iz sredine Jordana, s mesta gde stoje nogama svojim sveštenici, dvanaest kamenova, i odnesite ih sa sobom, i stavite ih onde gde ćete noćas noćiti.
4 Tada dozva Isus dvanaest ljudi, koje beše odredio izmedju sinova Izrailjevih, po jednog čoveka iz svakog plemena.
5 I reče im Isus: Idite pred kovčeg Gospoda Boga svog usred Jordana, uzmite svaki po jedan kamen na rame svoje, prema broju plemena sinova Izrailjevih,
6 Da bude znak medju vama. Kad vas posle zapitaju sinovi vaši govoreći: Šta će vam to kamenje?
7 Recite im: Jer se voda u Jordanu rastupi pred kovčegom zaveta Gospodnjeg, kad prelažaše preko Jordana, rastupi se voda u Jordanu, i ovo je kamenje spomen sinovima Izrailjevim doveka.
8 I učiniše sinovi Izrailjevi kako zapovedi Isus; i uzeše dvanaest kamenova iz sredine Jordana, kako beše rekao Gospod Isusu, prema broju plemena sinova Izrailjevih; i odneše ih sa sobom na noćište, i metnuše ih onde.
9 A i usred Jordana postavi Isus dvanaest kamenova na mestu gde stajahu nogama svojim sveštenici noseći kovčeg zavetni, i onde ostaše do danas.
10 Sveštenici pak koji nošahu kovčeg stajahu usred Jordana dokle se ne svrši sve što beše Gospod zapovedio Isusu da kaže narodu, sasvim kako beše Mojsije zapovedio Isusu. I narod pohita i predje.
11 A kad predje sav narod, onda predje i kovčeg Gospodnji i sveštenici, a narod gledaše.
12 Predjoše i sinovi Ruvimovi i sinovi Gadovi i polovina plemena Manasijinog pod oružjem pred sinovima Izrailjevim, kao što im beše kazao Mojsije.
13 Oko četrdeset hiljada naoružanih predjoše pred Gospodom preko Jordana na boj u polje jerihonsko.
14 Taj dan uzvisi Gospod Isusa pred svim Izrailjem; i bojahu ga se kao što su se bojali Mojsija, svega veka njegovog.
15 I reče Gospod Isusu govoreći:
16 Zapovedi sveštenicima koji nose kovčeg od svedočanstva neka izadju iz Jordana.
17 I zapovedi Isus sveštenicima govoreći: Izadjite iz Jordana.
18 A čim sveštenici koji nošahu kovčeg zaveta Gospodnjeg izadjoše iz srede Jordana, i stadoše na suvo nogom svojom, odmah se vrati voda u Jordanu na mesto svoje, i poteče kao i pre povrh svih bregova svojih.
19 A izadje narod iz Jordana desetog dana prvog meseca, i stadoše u logor u Galgalu, s istoka Jerihonu.
20 A onih dvanaest kamenova, što iznesoše iz Jordana, postavi Isus u Galgalu,
21 I reče sinovima Izrailjevim govoreći: Kad u budućnosti zapitaju sinovi vaši oce svoje govoreći: Šta predstavlja to kamenje?
22 Tada obavestite sinove svoje i recite im: Suvim predje Izrailj preko ovog Jordana.
23 Jer Gospod Bog vaš osuši Jordan pred vama dokle predjoste, kao što je učinio Gospod Bog vaš kod Crvenog mora osušivši ga pred nama dokle predjosmo;
24 Da bi poznali svi narodi na zemlji da je ruka Gospodnja krepka, da biste se svagda bojali Gospoda Boga svog.