0:00
0:00

поглавље 15

A ovo beše deo sinova Judinih po porodicama njihovim: uz medju edomsku, pustinja Sin k jugu na kraju južne strane;
2 I beše im južna medja od kraja slanog mora, od zaliva koji ide k jugu.
3 A otuda ide na jug na brdo Akravim, prelazi preko Sina, i pruža se od juga na Kadis-Varniju, i dopire do Esrona, a otuda ide na Adar i savija se na Karku;
4 Otuda, idući do Aselmona, izlazi na potok misirski i kraj toj medji udara u more. To vam je južna medja.
5 A medja k istoku: slano more do kraja Jordana; a medja sa severne strane: od zaliva morskog, do kraja Jordana;
6 Odatle ide ta medja na Vet-Oglu, i pruža se od severa do Vet-Arave; i odatle ide ta medja na kamen Voana sina Ruvimovog;
7 Odatle ide ta medja do Davira od doline Ahora, i na sever ide na Galgal, prema brdu adumimskom na južnoj strani potoka; potom ide ta medja do vode En-Semesa, i udara u studenac Rogil;
8 Odatle ide ta medja preko doline sinova Enomovih pokraj Jevuseja s juga, a to je Jerusalim; otuda ide medja na vrh gore koja je prema dolini Enom k zapadu i koja je nakraj doline rafajske k severu;
9 Potom se savija medja s vrha te gore k izvoru vode Neftoje i izlazi na gradove u gori Efronu; a odatle se pruža medja do Vala, a to je Kirijat-Jarim;
10 Potom ide medja do Vala na zapad ka gori Siru, i ide pokraj gore Jarima sa severa, a to je Hasalon, i spušta se na Vet-Semes, i dolazi do Tamne;
11 I ide medja pokraj Akarona k severu, i dopire do Sikrona, i ide preko gore Vala i pruža se do Javnila, i izlazi ta medja na more.
12 A medja je zapadna pokraj velikog mora i njegovih medja. To su medje sinova Judinih unaokolo po porodicama njihovim.
13 A Halevu sinu Jefonijinom dade Isus deo medju sinovima Judinim, kao što mu zapovedi Gospod: Kirijat-Arvu; a Arva je bio otac Enakov, i to je Hevron;
14 I odatle izagna Halev tri sina Enakova: Sesaja i Ahimana i Talmaja sinove Enakove.
15 I odatle ode na Davirane; a Davir se pre zvaše Kirijat-Sefer.
16 I reče Halev: Ko savlada Kirijat-Sefer i uzme ga, daću mu za ženu Ahsu kćer svoju.
17 I uze ga Gotonilo sin Kenezov, brat Halevov; i dade mu Ahsu, kćer svoju, za ženu.
18 I kad polažaše, nagovaraše ga da ište polje u oca njenog; pa skoči s magarca. A Halev joj reče: Šta ti je?
19 A ona reče: Daj mi dar; kad si mi dao suvu zemlju, daj mi i izvore vodene. I dade joj izvore gornje i izvore donje.
20 Ovo je nasledstvo plemena sinova Judinih po porodicama njihovim;
21 Ovo su gradovi po krajevima plemena sinova Judinih, duž medje edomske k jugu: Kavseil i Eder i Jagur,
22 I Kina i Dimona i Adada,
23 I Kades i Asor i Itnan,
24 Zif i Telem i Valot,
25 I Asor-Adata i Kiriot; Esron je Asor;
26 Amam i Sama i Molada,
27 I Asar-Gada i Esemon i Vet-Falet,
28 I Asar-Sual i Virsaveja i Viziotija,
29 Vala i Im i Asem,
30 I Eltolad i Hesil i Orma,
31 I Siklag i Madmana i Sansana,
32 I Levaot i Sileim i Ajin i Rimon; svega dvadeset i devet gradova sa selima svojim.
33 U ravni Estol i Saraja i Asna.
34 I Zanoja i En-Ganim, Tafuja i Inam,
35 Jarmut i Odolam, Sohot i Azika.
36 I Sagarim i Aditajim i Gedira i Gedirotajim; četrnaest gradova sa selima svojim.
37 Sevan i Adasa i Magdal-Gad,
38 I Dilan i Mispa i Jokteil,
39 Lahis i Vaskat i Jeglon,
40 I Havon i Lamas i Hitlis,
41 I Gedirot, Vet-Dagon, i Nama i Makida; šesnaest gradova sa selima svojim.
42 Livna i Eter i Asan,
43 I Jefta i Asna i Nesiv,
44 I Keila i Ahziv i Marisa devet gradova sa selima svojim.
45 Akaron sa selima i zaseocima;
46 Od Akarona do mora sve što je pokraj Azota sa selima svojim;
47 Azot sa selima i zaseocima, Gaza sa selima i zaseocima do potoka misirskog i do velikog mora s medjama.
48 A u gori: Samir i Jatir i Sohot,
49 I Dana i Kirijat-Sana, a to je Davir,
50 I Anav i Estemon i Anim,
51 I Gosen i Olon i Gilon; jedanaest gradova sa selima svojim.
52 Arav i Duma i Esan,
53 I Janum i Vet-Tafuja i Afeka,
54 I Humata i Kirijat-Arva, a to je Hevron, i Sior; devet gradova sa selima svojim.
55 Maon, Karmel i Zif i Juta,
56 Jezrael i Jogdeam i Zanoja,
57 Kajin, Gavaja i Tamna; deset gradova sa selima svojim.
58 Alul, Vet-sur i Gedor,
59 I Marat i Vet-Anat i Eltekon, šest gradova sa selima svojim.
60 Kirijat-Val, to je Kirijat-Jarim, i Rava; dva grada sa selima svojim.
61 U pustinji: Vet-Arava, Midin i Sehaha,
62 I Nivsan, i grad soli, i Engadija; šest gradova sa selima svojim.
63 A Jevuseja koji življahu u Jerusalimu ne mogoše isterati sinovi Judini; zato ostaše Jevuseji sa sinovima Judinim u Jerusalimu do danas.