0:00
0:00

поглавље 13

A Isus već beše star i vremenit, i reče mu Gospod: Ti si star i vremenit, a zemlje je ostalo vrlo mnogo da se osvoji.
2 Ovo je zemlja što je ostala: sve medje filistejske i sva gesurska,
3 Od Siora, koji je pred Misirom, do medje akaronske na sever; to pripada Hananejima; pet kneževina filistejskih, gazejska, azotska, askalonska, getejska i akaronska, i Aveji;
4 S juga sva zemlja hananejska i Meara, što pripada Sidoncima do Afeka, do medje amorejske.
5 I zemlja givlejska i sav Livan k istoku, od Val-Gada pod gorom Ermonom pa do ulaska ematskog;
6 Sve koji žive u toj gori od Livana do vode Misrefota, sve Sidonce ja ću oterati ispred sinova Izrailjevih; samo je razdeli žrebom Izrailju u nasledstvo, kao što sam ti zapovedio.
7 Razdeli dakle tu zemlju u nasledstvo medju devet plemena i polovinu plemena Manasijinog.
8 Jer s drugom polovinom pleme Ruvimovo i Gadovo primiše svoj deo, koji im dade Mojsije s one strane Jordana k istoku, kako im dade Mojsije sluga Gospodnji,
9 Od Aroira koji je na bregu potoka Arnona i grada nasred potoka, i svu ravnicu medevsku do Devona,
10 I sve gradove Siona cara amorejskog, koji carova u Esevonu, do medje sinova Amonovih,
11 I Galad i medju gesursku i mahatsku i svu goru ermonsku i sav Vasan do Salhe;
12 Sve carstvo Ogovo u Vasanu, koji Og carova u Astarotu i Edrajinu i beše ostao od Rafaja; a Mojsije ih pobi i istrebi.
13 Ali Gesureja i Mahateja ne izagnaše sinovi Izrailjevi, nego Gesureji i Mahateji ostaše medju Izrailjem do danas.
14 Samo plemenu Levijevom ne dade nasledstvo; žrtve ognjene Gospoda Boga Izrailjevog jesu nasledstvo njegovo, kao što mu je rekao.
15 A dade Mojsije plemenu sinova Ruvimovih po porodicama njihovim,
16 I medje im behu od Aroira koji je na bregu potoka Arnona, i grad koji je na sred potoka, i sva ravan do Medeve,
17 Esevon sa svim gradovima svojim u ravni, Devon i Vamot-Val i Vet-Valmeon,
18 I Jasa i Kadimot i Mifat,
19 I Kirijatajim i Sivma i Zaret-Sar na gori kod doline,
20 I Vet-Fegor i Azdot-Fazga i Vet-Jesimot,
21 I svi gradovi u ravni, i sve carstvo Siona cara amorejskog, koji carova u Esevonu, kog ubi Mojsije s knezovima madijanskim, Evijom i Rekemom i Surom i Urom i Revom, knezovima Sionovim, koji življahu u onoj zemlji.
22 I Valama sina Veorovog, vrača, ubiše sinovi Izrailjevi mačem s drugima pobijenim.
23 I behu medje sinova Ruvimovih Jordan s medjama svojim. To je nasledstvo sinova Ruvimovih po porodicama njihovim, gradovi i sela njihova.
24 I dade Mojsije plemenu Gadovom, sinovima Gadovim po porodicama njihovim,
25 I behu im medje Jazir i svi gradovi galadski i polovina zemlje sinova Amonovih do Aroira koji je prema Ravi,
26 I od Esevona do Ramot-Mispe i Vetonima, i od Mahanaima do medje davirske;
27 I u dolini Vet-Aran i Vet-Nimra i Sokot i Safon; ostatak carstva Siona cara esevonskog, Jordan i medja njegova do kraja mora hinerotskog s one strane Jordana na istok.
28 To je nasledstvo sinova Gadovih po porodicama njihovim, gradovi i sela njihova.
29 I dade Mojsije polovini plemena Manasijinog, i dobi polovina plemena sinova Manasijinih po porodicama svojim;
30 Medja im beše od Mahanaima, sav Vasan, sve carstvo Oga cara vasanskog, i sva sela Jairova, što su u Vasanu, šezdeset gradova.
31 I polovina Galada, i Astarot i Edrajin, gradovi carstva Ogovog u Vasanu, dopadoše sinovima Mahira sina Manasijinog, polovini sinova Mahirovih po porodicama njihovim.
32 To je što razdeli u nasledstvo Mojsije u polju moavskom s one strane Jordana prema Jerihonu na istoku.
33 A plemenu Levijevom ne dade Mojsije nasledstvo; Gospod je Bog Izrailjev njihovo nasledstvo, kao što im je rekao.