0:00
0:00

поглавље 19

Potom izadje drugi žreb za Simeuna, pleme sinova Simeunovih po porodicama njihovim, i bi nasledstvo njihovo usred nasledstva sinova Judinih.
2 I dopade im u nasledstvo Virsaveja i Saveja i Molada,
3 I Asar-Sual i Vala i Asem,
4 I Eltolad i Vetuil i Orma,
5 I Siklag i Vet-Marhavot i Asar-Susa,
6 I Vet-Levaot i Saruen; trinaest gradova sa selima svojim;
7 Ajin, Remon i Eter i Asan, četiri grada sa selima svojim;
8 I sva sela što behu oko tih gradova dori do Valat-Vira, a to je Ramat južni. To je nasledstvo plemena sinova Simeunovih po porodicama njihovim.
9 Od dela sinova Judinih dopade nasledstvo sinovima Simeunovim, jer deo sinova Judinih beše velik za njih, zato sinovi Simeunovi dobiše nasledstvo na njihovom nasledstvu.
10 Potom izadje treći žreb za sinove Zavulonove po porodicama njihovim; i medja nasledstvu njihovom bi do Saride.
11 A odatle ide medja njihova pokraj mora na Maralu, i dopire do Davaseta, i ide na potok koji je prema Jokneamu,
12 Pa se okreće od Saride na istok do medje kislot-tavorske, i ide na Davrat i izlazi do Jafe;
13 Otuda ide opet k istoku do Gita-Efera, a to je Ita-Kasin, i izlazi na Remon-Metoar, a to je Neja;
14 Otuda se savija medja k severu na Anaton, i izlazi u dolinu Jeftail,
15 S Katatom i s Nalalom i Simronom i Idalom i Vitlejemom, dvanaest gradova sa selima svojim.
16 To je nasledstvo sinova Zavulonovih po porodicama njihovim, to su gradovi i sela njihova.
17 Za Isahara izadje žreb četvrti, za sinove Isaharove po porodicama njihovim;
18 A medja im bi: Jezrael i Kesulot i Sunim,
19 I Aferajim i Seon i Anaharat,
20 I Ravit i Kision i Aves,
21 I Remet i En-Ganim i En-Ada i Bet-Fasis,
22 A otuda ide medja na Tavor i na Sahasimu i Vet-Semes, i udara u Jordan; šesnaest gradova sa selima svojim.
23 To je nasledstvo plemena sinova Isaharovih po porodicama njihovim; to su gradovi i sela njihova.
24 Potom izadje žreb peti za pleme sinova Asirovih po porodicama njihovim.
25 I medja im bi: Helkat i Alija i Veten, i Ahsaf,
26 I Alameleh i Amad i Misal, i pruža se do Karmela k moru i do Sihor-Livnata,
27 I odatle se savija k istoku na Vet-Dagon, i dopire do Zavulona i do doline Jeftaila k severu, i do Vetemeka i Naila, i ide do Havula nalevo;
28 I Hevron i Reov i Amon i Kana skroz do Sidona velikog;
29 Otuda se savija medja na Ramu i do tvrdog grada Tira, a otuda se savija na Osu i izlazi na more pokraj dela ahsivskog;
30 I Ama i Afek i Reov; dvadeset i dva grada sa selima svojim.
31 To je nasledstvo plemena sinova Asirovih po porodicama njihovim, to su gradovi i sela njihova.
32 Za sinove Neftalimove izadje žreb šesti, za sinove Neftalimove po porodicama njihovim,
33 I medja im bi od Elafa i od Alona do Sananima, i od Adami-Nekeva i Javnila do Lakuma, i izlazi na Jordan;
34 Potom se obrće medja na zapad k Aznot-Tavoru, i ide na Ukok, i dopire do Zavulona s juga i do Asira sa zapada i do Jude na Jordanu s istoka.
35 A tvrdi su gradovi: Sidim, Ser i Amat, Rakat i Hinerot,
36 I Adama i Rama i Asor,
37 I Kedes i Edrej i En-Asor,
38 I Iron Migdalil, Orem i Vet-Anat i Vet-Semes; devetnaest gradova sa selima svojim.
39 To je nasledstvo plemena sinova Neftalimovih po porodicama njihovim, to su gradovi sa selima svojim.
40 Sedmi žreb izadje za pleme sinova Danovih po porodicama njihovim,
41 I medja nasledstvu njihovom bi Sara i Estaol i Ir-Semes,
42 I Salavin i Ajalon i Jetla,
43 I Elon i Tamnata i Akaron,
44 I Eltekon i Giveton i Valat,
45 I Jud i Vani-Varak i Gat-Rimon,
46 I Me-Jarkon i Rakon s medjama svojim prema Jopi.
47 Ali medje sinova Danovih izadjoše male za njih; zato izadjoše sinovi Danovi i udariše na Lesem i uzeše ga i pobiše oštrim mačem i osvojiše ga, i naseliše se u njemu, i Lesem prozvaše Dan po imenu Dana oca svog.
48 To je nasledstvo plemena sinova Danovih po porodicama njihovim; to su gradovi i sela njihova.
49 A kad podeliše zemlju po medjama njenim, daše sinovi Izrailjevi nasledstvo Isusu, sinu Navinom, medju sobom.
50 Po zapovesti Gospodnjoj daše mu grad koji zaiska, Tamnat-Sarah u gori Jefremovoj, a on sagradi grad i naseli se u njemu.
51 To su nasledstva koja Eleazar sveštenik i Isus sin Navin i glavari porodica otačkih u plemenima sinova Izrailjevih podeliše žrebom u Silomu pred Gospodom na vratima šatora od sastanka, i tako podeliše zemlju.