0:00
0:00

поглавље 18

I sabra se sav zbor sinova Izrailjevih u Silom i onde namestiše šator od sastanka, pošto pokoriše zemlju.
2 Ali još beše sinova Izrailjevih sedam plemena, kojima ne bi dato nasledstvo.
3 I Isus reče sinovima Izrailjevim: Dokle ćete oklevati, te ne idete i uzmete zemlju koju vam je dao Gospod Bog otaca vaših?
4 Izaberite izmedju sebe po tri čoveka iz svakog plemena, pa neka se dignu i prodju zemlju, i neka je prepišu na nasledstva svoja, pa onda neka dodju k meni.
5 I neka je razdele na sedam delova; Juda će ostati u svojim medjama s juga, i dom će Josifov ostati u medjama svojim sa severa.
6 A vi prepišite zemlju na sedam delova, i donesite amo k meni, da bacim žreb za plemena vaša ovde pred Gospodom Bogom našim.
7 Jer Leviti nemaju dela medju vama, jer je sveštenstvo Gospodnje njihovo nasledstvo; a Gad i Ruvim i polovina plemena Manasijinog primiše nasledstvo svoje s one strane Jordana na istoku, koje im dade Mojsije, sluga Gospodnji.
8 Tada ustaše ljudi i podjoše; a Isus zapovedi ljudima koji odoše da prepišu zemlju govoreći: Idite i prodjite zemlju i prepišite je, pa onda dodjite k meni, te ću baciti žreb za vas ovde pred Gospodom u Silomu.
9 I odoše ljudi i prodjoše zemlju i prepisaše je u knjigu, selo po selo, na sedam delova; potom se vratiše k Isusu u logor, u Silom.
10 I Isus baci žreb za njih u Silomu pred Gospodom, i onde podeli Isus zemlju medju sinove Izrailjeve po delovima njihovim.
11 I izadje žreb za pleme sinova Venijaminovih po porodicama njihovim, i dodje medja dela njihovog medju sinove Judine i sinove Josifove.
12 I bi im medja sa severa do Jordana, i ona ide pokraj Jerihona sa severa i pruža se na goru k zapadu, i izlazi u pustinju Vet-Aven;
13 A odatle ide ta medja do Luza, s južne strane Luzu, a to je Vetilj, i silazi do Atarot-Adara pokraj gore koja je s juga Vet-Oronu donjem.
14 Otuda izlazi medja i savija se pokraj mora k jugu od gore, koja je prema Vet-Oronu na jug, i izlazi na Kirijat-Val, a to je Kirijat-Jarim, grad sinova Judinih. To je zapadna strana.
15 A južna strana od kraja Kirijat-Jarima, i izlazi ta medja k zapadu, pa ide na izvor vode Neftoje,
16 I silazi ta medja nakraj gore koja je prema dolini sina Enomovog, a u dolini rafajskoj k zapadu, i ide preko doline Enomove pokraj Jevuseja k jugu, i silazi na izvor Rogil;
17 Potom se obrće od severa i ide na En-Semes, a otuda ide na Galilot, koji je prema gori adumimskoj, i silazi na kamen Voana sina Ruvimovog;
18 Otuda ide stranom koja je prema Aravi k severu i silazi u Aravu;
19 Potom ide pokraj Vet-Ogle k severu i udara u zaliv slanog mora sa severne strane do kraja Jordana na jugu. To je južna medja.
20 A Jordan je medja s istočne strane. To je nasledstvo sinova Venijaminovih s medjama njihovim unaokolo po porodicama njihovim.
21 A gradovi plemena sinova Venijaminovih po porodicama njihovim jesu: Jerihon i Vet-Ogla i Emek-Kesis,
22 I Vet-Arava i Semarajim i Vetilj,
23 I Avin i Fara i Ofra,
24 I Hefar-Amona i Ofnija i Gava; dvanaest gradova sa selima svojim;
25 Gavaon i Rama i Virot,
26 I Mispa i Hefira i Mosa,
27 I Rekem i Jerfail i Tarala,
28 I Sila, Elef i Jevus, a to je Jerusalim, Gavat, Kirijat; četrnaest gradova sa selima svojim. To je nasledstvo sinova Venijaminovih po porodicama njihovim.