0:00
0:00

поглавље 17

I dopade deo plemenu Manasijinom, a on beše prvenac Josifov; Mahiru prvencu Manasijinom ocu Galadovom, jer beše čovek junak, zato mu dopade Galad i Vasan;
2 Dobiše deo i ostali sinovi Manasijini po porodicama svojim, sinovi Avijezerovi, i sinovi Helekovi, i sinovi Azrilovi, i sinovi Sihemovi, i sinovi Eferovi, i sinovi Semidini. To su sinovi Manasije sina Josifovog; ljudi po porodicama svojim.
3 A Salpad sin Efera sina Galada sina Mahira sina Manasijinog nije imao sinova nego kćeri; i ovo su imena kćerima njegovim: Mala i Nuja, Egla, Melha i Tersa.
4 I one dodjoše pred Eleazara sveštenika i pred Isusa sina Navinog i pred knezove, i rekoše: Gospod je zapovedio Mojsiju da nam se da nasledstvo medju braćom našom. I dade im Isus, po zapovesti Gospodnjoj, nasledstvo medju braćom oca njihovog.
5 I dopade Manasiji deset delova, osim zemlje galadske i vasanske, koje su s one strane Jordana.
6 Jer kćeri Manasijine dobiše nasledstvo medju sinovima njegovim, a zemlja galadska dopade drugim sinovima Manasijinim.
7 A medja Manasijina beše od Asira k Mihmeti, koja je prema Sihemu, potom ide ta medja nadesno k stanovnicima en-tafujskim.
8 A Manasijina je zemlja tafujska, ali Tafuja na medji Manasijinoj pripada sinovima Jefremovim.
9 Odatle silazi medja na potok Kanu, s južne strane tog potoka; i gradovi su Jefremovi medju gradovima Manasijinim; a medja je Manasijina sa severne strane potoka i izlazi na more.
10 S juga je Jefremovo, a sa severa Manasijino, a more im je medja; a s Asirom graniče na severu a s Isaharom na istoku.
11 Jer je Manasijino u plemenu Isaharovom i Asirovom: Vet-San sa selima svojim, i Ivleam sa selima svojim, i Dorani sa selima svojim, i En-Dorani sa selima svojim, i Tanašani sa selima svojim, i Megidjani sa selima svojim; ta tri kraja.
12 Ali sinovi Manasijini ne mogoše izagnati Hananeje iz tih gradova, nego Hananeji stadoše živeti u toj zemlji.
13 Ali kad ojačaše sinovi Izrailjevi, udariše danak na Hananeje, ali ih ne izagnaše.
14 A sinovi Josifovi rekoše Isusu govoreći: Zašto si nam dao u nasledstvo jedan deo i jedno uže, kad je nas množina i Gospod nas je blagoslovio dovde?
15 A Isus im reče: Kad vas je množina, idite u šumu, i onde okrčite sebi, u zemlji ferezejskoj i rafajskoj, ako vam je tesna gora Jefremova.
16 A sinovi Josifovi rekoše: Neće nam biti dosta ova gora; a svi Hananeji koji žive u dolini imaju gvozdena kola; i oni koji su u Vet-Sanu i u selima njegovim i oni koji su u dolini jezraelskoj.
17 A Isus reče domu Josifovom, Jefremu i Manasiji, govoreći: Velik si narod i silan si, nećeš imati jednog dela.
18 Nego gora neka bude tvoja; ako je šuma, iseci je, pa ćeš imati medje njene; jer ćeš izagnati Hananeje, ako i imaju gvozdena kola, ako i jesu jaki.