0:00
0:00

поглавље 21

Tada dodjoše glavari otačkih porodica levitskih k Eleazaru svešteniku i k Isusu sinu Navinom i glavarima porodica otačkih i plemenima sinova Izrailjevih.
2 I rekoše im u Silomu u zemlji hananskoj govoreći: Gospod je zapovedio preko Mojsija da nam se daju gradovi gde ćemo živeti i podgradja njihova za stoku našu.
3 I dadoše sinovi Izrailjevi Levitima od nasledstva svog po zapovesti Gospodnjoj ove gradove i podgradja njihova:
4 Izadje žreb za porodice Katove; i dopade sinovima Arona sveštenika izmedju Levita žrebom trinaest gradova od plemena Judinog i od plemena Simeunovog i od plemena Venijaminovog.
5 A ostalim sinovima Katovim dopade žrebom deset gradova od porodica plemena Jefremovog i od plemena Danovog i od polovine plemena Manasijinog.
6 A sinovima Girsonovim dopade žrebom od porodica plemena Isaharovog i od plemena Asirovog i od plemena Neftalimovog i od polovine plemena Manasijinog u Vasanu trinaest gradova;
7 Sinovima Merarijevim po porodicama njihovim od plemena Ruvimovog i od plemena Gadovog i od plemena Zavulonovog dvanaest gradova.
8 Daše dakle sinovi Izrailjevi Levitima te gradove i podgradja njihova žrebom, kao što beše zapovedio Gospod preko Mojsija.
9 I daše od plemena sinova Judinih i od plemena sinova Simeunovih ove gradove koji se kazuju po imenima:
10 I dopade sinovima Aronovim od porodica Katovih izmedju sinova Levijevih, za koje pade prvi žreb,
11 Njima dopade: Kirijat-Arva, a Arva je otac Enakov, a taj je grad Hevron u gori Judinoj, s podgradjem svojim unaokolo.
12 A polje oko tog grada i sela njegova daše Halevu sinu Jefonijinom u nasledstvo.
13 Daše dakle sinovima Arona sveštenika grad za utočište krvniku Hevron s podgradjem i Livnu s podgradjem.
14 I Jatir s podgradjem i Estemoju s podgradjem,
15 I Olon s podgradjem i Davir s podgradjem,
16 I Ajin s podgradjem, i Jutu s podgradjem, i Vet-Semes s podgradjem: devet gradova od ta dva plemena.
17 A od plemena Venijaminovog Gavaon s podgradjem, i Gavaju s podgradjem,
18 Anatot s podgradjem, i Almon s podgradjem: četiri grada.
19 Svega gradova sinova Arona sveštenika trinaest gradova s podgradjima.
20 A porodicama sinova Katovih, Levitima, što ih još beše od sinova Katovih, dopadoše na njihov žreb gradovi od plemena Jefremovog;
21 Dopade im grad za utočište krvniku Sihem s podgradjem u gori Jefremovoj, i Gezer s podgradjem,
22 I Kivsajim s podgradjem, i Vet-Oron s podgradjem: četiri grada;
23 A od plemena Danovog: Eltekon s podgradjem, Giveton s podgradjem,
24 Ajalon s podgradjem, Gat-Rimon s podgradjem: četiri grada.
25 A od polovine plemena Manasijinog: Tanah s podgradjem i Gat-Rimon s podgradjem: dva grada.
26 Svega deset gradova s podgradjima dadoše porodicama sinova Katovih ostalima.
27 A sinovima Girsonovim izmedju porodica levitskih dadoše od polovine plemena Manasijinog grad za utočište krvniku Golan u Vasanu s podgradjem, i Vester s podgradjem: dva grada;
28 A od plemena Isaharovog: Kison s podgradjem, Davrot s podgradjem.
29 Jarmut s podgradjem, En-Ganim s podgradjem: četiri grada;
30 A od plemena Asirovog: Misal s podgradjem, Avdon s podgradjem,
31 Helkat s podgradjem, i Reov s podgradjem: četiri grada;
32 A od plemena Neftalimovog grad za utočište krvniku Kedes u Galileji s podgradjem, i Amot-Dor s podgradjem, i Kartan s podgradjem: tri grada.
33 Svega gradova sinova Girsonovih po porodicama njihovim trinaest gradova s podgradjima.
34 A porodicama sinova Merarijevih, ostalim Levitima, daše od plemena Zavulonovog Jokneam s podgradjem, Kartu s podgradjem,
35 Dimnu s podgradjem, Nalol s podgradjem: četiri grada;
36 A od plemena Ruvimovog: Vosor s podgradjem, i Jazu s podgradjem,
37 Kedimot s podgradjem, i Mifat s podgradjem: četiri grada;
38 A od plemena Gadovog: grad za utočište krvniku Ramot u Galadu s podgradjem, i Mahanajim s podgradjem.
39 Esevon s podgradjem, Jazir s podgradjem; svega četiri grada.
40 Sve ove gradove daše sinovima Merarijevim po porodicama njihovim, što još behu izmedju porodica levitskih; i dodje na žreb njihov dvanaest gradova.
41 Svega gradova levitskih u nasledstvu sinova Izrailjevih beše četrdeset osam gradova s podgradjima.
42 A svi gradovi imaju svoja podgradja unaokolo; tako je u svakom gradu.
43 Tako dade Gospod Izrailju svu zemlju, za koju se zakle ocima njihovim da će im je dati, i naslediše je i naseliše se u njoj.
44 I umiri ih Gospod od svuda unaokolo, kao što se zakleo ocima njihovim; i niko se ne održa pred njima od svih neprijatelja njihovih; sve neprijatelje njihove predade im Gospod u ruke.
45 Ništa ne izosta od sveg dobra što beše obećao Gospod domu Izrailjevom; sve se zbi.