Έξοδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Κεφάλαιο 39

ΚΑΙ από το βαθυγάλαζο ύφασμα, και το πορφυρούν, και το κόκκινο, έκαναν υπηρετικές στολές για να υπηρετούν στο άγιο, και έκαναν τις άγιες στολές για τον Ααρών, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
2 ΚΑΙ έκανε το εφόδ από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο.
3 Και σφυρηλάτησαν το χρυσάφι σε λεπτές πλάκες, και το έκοψαν σε σύρματα, για να το εργαστούν στο βαθυγάλαζο ύφασμα, και στο πορφυρούν, και στο κόκκινο, και στη βύσσο, με καλλίτεχνη εργασία.
4 Έκαναν γι' αυτό επωμίδες συναπτές· που συνάπτονταν επάνω στις δύο άκρες του.
5 Και η κεντητή ζώνη τού εφόδ επάνω σ' αυτό ήταν από το ίδιο, σύμφωνα με την εργασία του· από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
6 Και εργάστηκαν τις πέτρες από όνυχα, που ήσαν εναρμοσμένες σε χρυσούς οικίσκους, χαραγμένες, καθώς χαράσσονται οι σφραγίδες, με τα ονόματα των γιων Ισραήλ.
7 Και τις έβαλε επάνω στις επωμίδες τού εφόδ, πέτρες ανάμνησης στους γιους Ισραήλ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
8 ΚΑΙ έκανε το περιστήθιο με καλλίτεχνη εργασία, σύμφωνα με την εργασία τού εφόδ, από χρυσάφι, από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο.
9 Ήταν τετράγωνο· έκαναν το περιστήθιο διπλό· μία σπιθαμή το μάκρος του, και μία σπιθαμή το πλάτος του, διπλό.
10 Και προσάρμοσε σ' αυτό τέσσερις σειρές από πέτρες· σειρά από σάρδιο, τοπάζιο, και σμάραγδο, ήταν η πρώτη σειρά.
11 Και η δεύτερη σειρά, άνθρακας, σάπφειρος, και αδάμαντας.
12 Και η τρίτη σειρά, λιγύριο, αχάτης, και αμέθυστος.
13 Και η τέταρτη σειρά, βηρύλλιο, όνυχας και ίασπης· οι πέτρες αυτές ήσαν προσαρμοσμένες σε οικίσκους χρυσούς στα περικλείσματά τους.
14 Και οι πέτρες ήσαν σύμφωνα με τα ονόματα των γιων Ισραήλ, 12, σύμφωνα με τα ονόματά τους, όπως η χάραξη της σφραγίδας, καθένας με το όνομά του, σύμφωνα με τις 12 φυλές.
15 Και έκαναν επάνω στο περιστήθιο αλυσίδες από τις άκρες, πλεκτής εργασίας από καθαρό χρυσάφι.
16 Και έκαναν δύο χρυσούς οικίσκους, κα δύο χρυσούς κρίκους και πέρασαν τους δύο κρίκους στις δύο άκρες τού περιστηθίου.
17 Και πέρασαν τις δύο πλεκτές χρυσές αλυσίδες, στους δύο κρίκους, που ήσαν στις άκρες τού περιστηθίου.
18 Και τις δύο άκρες των δύο πλεκτών αλυσίδων, τις σύνδεσαν με τους δύο οικίσκους, και τους έβαλαν επάνω στις επωμίδες τού εφόδ, στο μπροστινό του μέρος.
19 Και έκαναν δύο κρίκους χρυσούς, και τους έβαλαν στις δύο άκρες τού περιστηθίου, στο χείλος του, που ήταν προς το μέρος τού εφόδ, από μέσα.
20 Και έκαναν δύο άλλους κρίκους χρυσούς, και τους έβαλαν στα δύο πλάγια του εφόδ, από κάτω προς το μπροστινό μέρος του, αντικρυνά στην άλλη ένωσή του, από πάνω από την κεντητή ζώνη τού εφόδ,
21 και έδεσαν το περιστήθιο με τους κρίκους του, στους κρίκους τού εφόδ, με ταινία από βαθυγάλαζο ύφασμα, για να είναι από πάνω από την κεντητή ζώνη τού εφόδ, και για να μη είναι το περιστήθιο χωρισμένο από το εφόδ, καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
22 ΚΑΙ έκανε τον ποδήρη του εφόδ με υφαντή εργασία, ολόκληρο από βαθυγάλαζο ύφασμα.
23 Και ήταν στο μέσον τού ποδήρη ένα άνοιγμα, όπως το άνοιγμα του θώρακα, με ταινία ολόγυρα στο άνοιγμα, για να μη σχίζεται.
24 Και έκαναν επάνω στα κράσπεδα του ποδήρη ρόδια, από βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, και κλωσμένη βύσσο.
25 Και έκαναν κουδούνια από καθαρό χρυσάφι, και έβαλαν τα κουδούνια ανάμεσα στα ρόδια επάνω στο κράσπεδο του ποδήρη, ολόγυρα, ανάμεσα στα ρόδια·
26 κουδούνι και ρόδι, κουδούνι και ρόδι, επάνω στα κράσπεδα του ποδήρη, του υπηρετικού, ολόγυρα· καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
27 ΚΑΙ έκαναν τους χιτώνες από βύσσο, υφαντής εργασίας, για τον Ααρών, και για τους γιους του,
28 και τη μίτρα από βύσσο, και τα μιτρίδια διακοσμημένα από βύσσο, και τις λινές περισκελίδες από κλωσμένη βύσσο,
29 και τη ζώνη από κλωσμένη βύσσο, και βαθυγάλαζο ύφασμα, και πορφυρούν, και κόκκινο, κεντητής εργασίας· καθώς ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή.
30 ΚΑΙ έκαναν την πλάκα του ιερού στέμματος από καθαρό χρυσάφι, και χάραξαν επάνω σ' αυτό γράμματα σαν μια χάραξη σφραγίδας, ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ.
31 Και έδεσαν σ' αυτό μία βαθυγάλαζη ταινία, για να τη συνδέσουν από επάνω, στη μίτρα· όπως ο Κύριος πρόσταξε στο Μωυσή.
32 Έτσι τελείωσε ολόκληρο το έργο τής σκηνής τού μαρτυρίου· και οι γιοι Ισραήλ έκαναν σύμφωνα με όλα όσα ο Κύριος πρόσταξε στον Μωυσή· έτσι έκαναν.
33 ΚΑΙ έφεραν τη σκηνή στον Μωυσή· τη σκηνή, και όλα τα σκεύη της, τις περόνες της, τις σανίδες της, τους μοχλούς της, και τους στύλους της, και τα υποστηρίγματά της,
34 και το κατακάλυμμα, που ήταν από δέρματα κριαριών, κοκκινοβαμμέν, και το επικάλυμμα, που ήταν από δέρματα τσακαλιών, και το καλυπτήριο καταπέτασμα,
35 την κιβωτό τού μαρτυρίου, και τους μοχλούς της, και το ιλαστήριο,
36 το τραπέζι, όλα τα σκεύη του, και τους άρτους τής πρόθεσης,
37 την καθαρή λυχνία, τα λυχνάρια της, τα λυχνάρια σύμφωνα με τη διάταξή τους, και όλα τα σκεύη της, και το λάδι τού φωτός,
38 και το χρυσό θυσιαστήριο, και το επιχρισματικό λάδι, και το ευώδες θυμίαμα, και τον τάπητα για τη θύρα τής σκηνής,
39 το χάλκινο θυσιαστήριο, και τη χάλκινη σχάρα του, τους μοχλούς του, και όλα τα σκεύη του, τον νιπτήρα και τη βάση του,
40 τα παραπετάσματα της αυλής, τους στύλους της, και τα υποστηρίγματά της, και το καταπέτασμα για την πύλη τής αυλής, τα σχοινιά της, και τους πασσάλους της, και όλα τα σκεύη τής υπηρεσίας τής σκηνής, για τη σκηνή τού μαρτυρίου,
41 τις υπηρετικές στολές, για να υπηρετούν στο άγιο, και τις άγιες στολές για τον Ααρών τον ιερέα, και τις στολές των γιων του, για να ιερατεύουν.
42 Σύμφωνα με όσα πρόσταξε ο Κύριος στον Μωυσή, έτσι έκαναν οι γιοι Ισραήλ, ολόκληρο το έργο.
43 Και ο Μωυσής είδε ολόκληρο το έργο, και να, το είχαν κάνει καθώς ο Κύριος είχε προστάξει· έτσι έκαναν· και ο Μωυσής τους ευλόγησε.