Έξοδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Κεφάλαιο 13

ΚΑΙ ο Κύριος μίλησε στον Μωυσή, λέγοντας:
2 Καθιέρωσε σε μένα κάθε πρωτότοκο, που διανοίγει κάθε μήτρα ανάμεσα στους γιους Ισραήλ, από άνθρωπο μέχρι κτήνος· δικό μου είναι αυτό.
3 Και ο Μωυσής είπε στον λαό: Να έχετε στη μνήμη σας αυτή την ημέρα, κατά την οποία βγήκατε από την Αίγυπτο, από οίκο δουλείας· επειδή, ο Κύριος με δυνατό χέρι σάς έβγαλε από εκεί· κανένας δεν θα φάει ένζυμα.
4 Σήμερα βγαίνετε έξω κατά τον μήνα Αβίβ.
5 Όταν, λοιπόν, ο Κύριος σε φέρει στη γη των Χαναναίων, και των Χετταίων, και των Αμορραίων, και των Ευαίων, και των Ιεβουσαίων, που ορκίστηκε στους πατέρες σου ότι θα σου τη δώσει, γη που ρέει γάλα και μέλι, τότε θα κάνεις αυτή τη λατρεία, κατά τον μήνα αυτόν.
6 Θα τρως άζυμα επτά ημέρες· και κατά την έβδομη ημέρα θα είναι γιορτή στον Κύριο.
7 Άζυμα θα τρώγωνται τις επτά ημέρες· και δεν θα φανεί κοντά σου ένζυμο ούτε θα φανεί κοντά σου προζύμι, σε όλα τα όριά σου.
8 Και κατά την ημέρα εκείνη θα αναγγείλεις στον γιο σου, λέγοντας: Αυτό γίνεται για εκείνο που ο Κύριος έκανε σε μένα, όταν βγήκα από την Αίγυπτο.
9 Και τούτο θα είναι σε σένα για σημείο επάνω στο χέρι σου, και για ενθύμηση ανάμεσα στα μάτια σου, για να είναι ο νόμος τού Κυρίου στο στόμα σου· επειδή, με δυνατό χέρι ο Κύριος σε έβγαλε από την Αίγυπτο.
10 Θα τηρείς, λοιπόν, αυτόν τον νόμο στην εποχή του, κάθε χρόνο.
11 Και όταν ο Κύριος σε φέρει στη γη των Χαναναίων, καθώς ορκίστηκε σε σένα και στους πατέρες σου, και σου τη δώσει,
12 τότε θα αποχωρίσεις για τον Κύριο κάθε ένα που ανοίγει τη μήτρα, και κάθε πρωτότοκο των ζώων σου όσα έχεις· τα αρσενικά θα είναι του Κυρίου.
13 Και κάθε πρωτότοκο γαϊδουριού θα το εξαγοράζεις με ένα αρνί· και αν δεν το εξαγοράσεις, τότε θα το αποκεφαλίσεις· και κάθε πρωτότοκο ανθρώπου ανάμεσα στους γιους σου θα το εξαγοράζεις.
14 Και όταν στο μέλλον ο γιος σου σε ρωτήσει, λέγοντας: Τι είναι αυτό; Θα του πεις: Με δυνατό χέρι ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο, από οίκο δουλείας·
15 και όταν ο Φαραώ επέμεινε στο να μη μας εξαποστείλει, ο Κύριος θανάτωσε κάθε πρωτότοκο στη γη τής Αιγύπτου, από πρωτότοκο ανθρώπου μέχρι πρωτότοκο κτήνους· γι' αυτό, θυσιάζω στον Κύριο κάθε αρσενικό, που ανοίγει τη μήτρα, και κάθε πρωτότοκο των γιων μου το εξαγοράζω.
16 Κι αυτό θα είναι για σημείο, επάνω στο χέρι σου και για προμετωπίδιο ανάμεσα στα μάτια σου· επειδή, με δυνατό χέρι ο Κύριος μας έβγαλε από την Αίγυπτο.
17 ΚΑΙ όταν ο Φαραώ εξαπέστειλε τον λαό, ο Θεός δεν τους οδήγησε διαμέσου του δρόμου τής γης των Φιλισταίων, αν και ήταν ο συντομότερος· επειδή, ο Θεός είπε: Μήπως ο λαός, βλέποντας τον πόλεμο, μεταμεληθεί και επιστρέψει στην Αίγυπτο.
18 Αλλ' ο Θεός περιέφερε τον λαό διαμέσου του δρόμου τής ερήμου προς την Ερυθρά Θάλασσα· και ανέβηκαν οι γιοι Ισραήλ από τη γη τής Αιγύπτου εξοπλισμένοι.
19 Και ο Μωυσής πήρε μαζί του τα κόκαλα του Ιωσήφ· επειδή, είχε ορκίσει τους γιους Ισραήλ με όρκο, λέγοντας: Ο Θεός, βέβαια, θα σας επισκεφθεί· και θα ανεβάσετε τα κόκαλά μου από εδώ μαζί σας.
20 Και όταν αναχώρησαν από τη Σοκχώθ, στρατοπέδευσαν στην Εθάμ, προς τα άκρα τής ερήμου.
21 Και ο Κύριος πορευόταν μπροστά απ' αυτούς, την ημέρα σε στύλο νεφέλης, για να τους οδηγεί στον δρόμο· και τη νύχτα, σε στύλο φωτιάς, για να τους φέγγει· ώστε να οδοιπορούν ημέρα και νύχτα·
22 δεν απομάκρυνε μπροστά από τον λαό τον στύλο τής νεφέλης την ημέρα ούτε τον στύλο τής φωτιάς τη νύχτα.