Έξοδος

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


Κεφάλαιο 37

ΚΑΙ ο Βεσελεήλ έκανε την κιβωτό από ξύλο σιττίμ· δύο πήχες και μισή το μάκρος της, και μία πήχη και μισή το πλάτος της, και μία πήχη και μισή το ύψος της·
2 και την περισκέπασε με καθαρό χρυσάφι από μέσα κι απέξω, και έκανε σ' αυτή μία στεφάνη χρυσή, ολόγυρα.
3 Και έχυσε γι' αυτή τέσσερις κρίκους χρυσούς για τις τέσσερις γωνίες της· δύο μεν κρίκους στο ένα πλάγιό της, δύο δε κρίκους στο άλλο πλάγιό της.
4 Και έκανε μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι·
5 και πέρασε τους μοχλούς στους κρίκους, προς τα πλάγια της κιβωτού, για να βαστάζουν την κιβωτό.
6 Και έκανε το ιλαστήριο από καθαρό χρυσάφι· δύο πήχες και μισή το μάκρος του, και μία πήχη και μισή το πλάτος του.
7 Και έκανε δύο χερουβείμ από χρυσάφι· σφυρηλατημένα τα έκανε, από τις δύο άκρες τού ιλαστηρίου·
8 ένα χερούβ από τη μία άκρη, και ένα χερούβ από την άλλη άκρη· από το ιλαστήριο έκανε τα χερουβείμ, από τα δύο άκρα του·
9 και τα χερουβείμ άπλωναν τις φτερούγες τους από πάνω, σκεπάζοντας με τις φτερούγες τους το ιλαστήριο, και τα πρόσωπά τους έβλεπαν το ένα προς το άλλο· τα πρόσωπα των χερουβείμ ήσαν προς το ιλαστήριο.
10 ΚΑΙ έκανε το τραπέζι από ξύλο σιττίμ· δύο πήχες το μάκρος του, και μία πήχη το πλάτος του, το δε ύψος του μία πήχη και μισή·
11 και το σκέπασε ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, και έκανε σ' αυτό μία χρυσή στεφάνη, ολόγυρα.
12 Έκανε ακόμα σ' αυτό ένα χείλος, ολόγυρα, μία παλάμη το πλάτος· κι επάνω στο χείλος του, ολόγυρα, έκανε μία χρυσή στεφάνη.
13 Και έχυσε γι' αυτό τέσσερις κρίκους χρυσούς, και έβαλε τους κρίκους στις τέσσερις γωνίες, που ήσαν στα τέσσερα πόδια του·
14 κάτω από το χείλος ήσαν οι κρίκοι, θήκες των μοχλών, για να βαστάζουν το τραπέζι.
15 Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και τους σκέπασε ολόγυρα με χρυσάφι, για να βαστάζουν το τραπέζι.
16 Και έκανε τα σκεύη του, που ήσαν επάνω στο τραπέζι, τους δίσκους του, και τα θυμιατοδόχα του και τις λεκάνες του, και τα σπονδεία, για να γίνονται μ' αυτά οι σπονδές, από καθαρό χρυσάφι.
17 ΚΑΙ έκανε τη λυχνία από καθαρό χρυσάφι· σφυρηλατημένη έκανε τη λυχνία· ο κορμός της, και τα κλαδιά της, οι λεκάνες της, οι κόμποι της, και τα άνθη της ήσαν ένα σώμα μαζί της.
18 Και έβγαιναν έξι κλαδιά από τα πλάγιά της· τρία κλαδιά τής λυχνίας από το ένα της πλάγιο, και τρία κλαδιά τής λυχνίας από το άλλο της πλάγιο·
19 τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδείς στο ένα κλαδί, ένας κόμπος, και ένα άνθος· και τρεις λεκάνες αμυγδαλοειδείς στο άλλο κλαδί, ένας κόμπος, και ένα άνθος· έτσι έκανε και στα έξι κλαδιά, που έβγαιναν από τη λυχνία.
20 Και στη λυχνία υπήρχαν τέσσερις λεκάνες αμυγδαλοειδείς, οι κόμποι τους, και τα άνθη τους.
21 Και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά που έβγαιναν απ' αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που έβγαιναν απ' αυτή, και ένας κόμπος κάτω από τα δύο κλαδιά, που έβγαιναν απ' αυτή, στα έξι κλαδιά, που έβγαιναν απ' αυτή.
22 Οι κόμποι τους, και τα κλαδιά τους, ήσαν ένα σώμα μαζί της· το σύνολό της ήταν ένα σφυρηλατημένο σώμα από καθαρό χρυσάφι.
23 Και έκανε τα επτά λυχνάρια της, και τα λυχνοψάλιδά της, και τα υποθέματά της, από καθαρό χρυσάφι.
24 Από ένα τάλαντο καθαρό χρυσάφι την έκανε, και όλα τα σκεύη της.
25 ΚΑΙ έκανε το θυσιαστήριο του θυμιάματος από ξύλο σιττίμ· το μάκρος του μία πήχη, και το πλάτος του μία πήχη, τετράγωνο· και δύο πήχες το ύψος του· και τα κέρατά του ήσαν από το ίδιο σώμα.
26 Και το σκέπασε ολόγυρα με καθαρό χρυσάφι, την κορυφή του, και τα πλάγιά του, ολόγυρα, και τα κέρατά του· και έκανε σ' αυτό μία χρυσή στεφάνη, ολόγυρα.
27 Και έκανε γι' αυτό δύο χρυσούς κρίκους, κάτω από τη στεφάνη του, κοντά στις δύο γωνίες του, στα δύο πλάγια, για να είναι θήκες των μοχλών, ώστε να το βαστάζουν μ' αυτούς.
28 Και έκανε τους μοχλούς από ξύλο σιττίμ, και τους περισκέπασε με χρυσάφι.
29 ΚΑΙ έκανε το άγιο επιχρισματικό λάδι, και το καθαρό ευώδες θυμίαμα, σύμφωνα με τη τέχνη τού αρωματοποιού.