Lièwángshàng

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 8

1 Nàshí那时Suǒluómén所罗门jiāngYǐsèliè以色列dezhǎnglǎo长老zhīpàideshǒulǐng首领bìngYǐsèliè以色列dechángzhāodàolěngyàoYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜cóngDàwèi大卫chéngjiùshì就是Xī’ān锡安yùnshànglái上来
2 niànyuèjiùshì就是qīyuè七月zàijiéqiánYǐsèliè以色列réndōujùjí聚集dàoSuǒluómén所罗门wángnàli那里
3 Yǐsèliè以色列zhǎnglǎo长老láidào来到jìsī祭司biàn便táiqǐ抬起yuēguì约柜
4 Jìsī祭司wèirénjiāngYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜yùnshànglái上来yòujiānghuì将会huìdeyíqiè一切shèngqìjù器具dōudàishànglái上来
5 Suǒluómén所罗门wángjùjí聚集dàonàli那里deYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngyītóng一同zàiyuēguì约柜qiánxiànniúyángwéiduōdebùkě不可shèngshù
6 Jìsī祭司jiāngYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜táijìnnèidiàn殿jiùshì就是zhìshèngsuǒfàngzài放在liǎngdechìbǎng翅膀dǐxia底下
7 zhāngzhechìbǎng翅膀zàiyuēguì约柜zhīshàng之上zhēyǎn遮掩yuēguì约柜táiguìdegāng
8 Zhègāngshénchánggāngtóuzàinèi在内diàn殿qiándeshèngsuǒkěyǐ可以kànjiàn看见zàidiàn殿wàiquèbùnéng不能kànjiàn看见zhídào直到rújīn如今háizàinàli那里
9 Yuēguì约柜wéiyǒuliǎngkuàishíbǎnjiùshì就是Yǐsèliè以色列rénchūĀijí埃及dehòuYēhéhuá耶和华tāmen他们yuēdeshíhòu的时候Móxī摩西zàilièshānsuǒfàngdeChúyǐwài以外bìngbié
10 Jìsī祭司cóngshèngsuǒchūlai出来deshíhòu的时候yǒuyúnchōngmǎn充满Yēhéhuá耶和华dediàn殿
11 Shènzhì甚至jìsī祭司bùnéng不能zhàngòngzhí供职yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华deróngguāngchōngmǎn充满lediàn殿
12 Nàshí那时Suǒluómén所罗门shuōYēhéhuá耶和华céngshuōzhùzàiyōu’àn幽暗zhīchǔ
13 yǐjīng已经jiànzào建造diàn殿zuòdejūsuǒ居所wéiyǒngyuǎn永远dezhùchù住处
14 WángzhuǎnliǎnwéiYǐsèliè以色列huìzhòngzhùfú祝福Yǐsèliè以色列huìzhòngjiùdōuzhàn
15 Suǒluómén所罗门shuōYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénshìyīngdāng应当chēngsòngdeYīnqīnkǒu亲口xiàngDàwèi大卫suǒyìngxǔ应许deqīnshǒu亲手chéngjiù成就le
16 shuōzìcóng自从lǐngmínYǐsèliè以色列chūĀijí埃及yǐlái以来wèicéngzàiYǐsèliè以色列zhīpàizhōngxuǎnzé选择chéngjiànzào建造diàn殿wéimíngdejūsuǒ居所dànjiǎnxuǎn拣选Dàwèi大卫zhìlǐ治理mínYǐsèliè以色列
17 Suǒluómén所罗门shuōDàwèi大卫céngyàowéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndemíngjiàndiàn殿
18 Yēhéhuá耶和华quèduìDàwèi大卫shuōwéiwǒde我的míngjiàndiàn殿zhèyìsī意思shénhǎo
19 Zhǐshì只是bùkě不可jiàndiàn殿wéisuǒshēngdeérzi儿子wéimíngjiàndiàn殿
20 Xiànzài现在Yēhéhuá耶和华chéngjiù成就lesuǒyìngxǔ应许dehuà的话shǐ使jiēxù接续Dàwèi大卫zuòYǐsèliè以色列deguówèiyòuwéiYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shéndemíngjiànzào建造lediàn殿
21 zàiqízhōng在其中wéiyuēguì约柜yùbèi预备chǔYuēguì约柜nèiyǒuYēhéhuá耶和华deyuējiùshì就是lǐngwǒmen我们lièchūĀijí埃及dedeshíhòu的时候tāmen他们suǒdeyuē
22 Suǒluómén所罗门dāngzheYǐsèliè以色列huìzhòngzhànzàiYēhéhuá耶和华detánqiánxiàngtiānshǒushuō
23 Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénatiānshàng天上dìxià地下méiyǒu没有shénkěbǐ可比dexiàngjìnxīnxíngzàimiànqián面前depúrén仆人shǒuyuēshīcí’ài慈爱
24 Xiàngpúrén仆人Dàwèi大卫suǒyìngxǔ应许dehuà的话xiànzài现在yīngyànleqīnkǒu亲口yìngxǔ应许qīnshǒu亲手chéngjiù成就zhèngrú正如jīnrì今日yíyàng一样
25 Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列deshénasuǒyìngxǔ应许púrén仆人Dàwèi大卫dehuà的话shuōdezǐsūn子孙ruòjǐnshèn谨慎zìjǐ自己dexíngwéi行为zàimiànqián面前xíngshìxiàngsuǒxíngdeyíyàng一样jiùbùduàn不断rénzuòYǐsèliè以色列deguówèiXiànzài现在qiúyīngyànzhèhuà
26 Yǐsèliè以色列deshénaqiúchéngjiù成就xiàngpúrén仆人Dàwèi大卫suǒyìngxǔ应许dehuà的话
27 Shénguǒzhēn果真zhùzàidìshang地上makàntiāntiānshàng天上detiānshàngqiěbùzú不足jūzhù居住dehékuàng何况suǒjiàndezhèdiàn殿ne
28 WéiqiúYēhéhuá耶和华wǒde我的shénchuípúrén仆人dedǎogào祷告qíqiú祈求tīngpúrén仆人jīnrì今日zàimiànqián面前deqídǎo祈祷hūyù呼吁
29 Yuànzhòuyè昼夜kàngù看顾zhèdiàn殿jiùshì就是yìngxǔ应许wéimíngdejūsuǒ居所Qiúchuítīngpúrén仆人xiàngchǔdǎogào祷告dehuà的话
30 púrén仆人mínYǐsèliè以色列xiàngchǔqídǎo祈祷deshíhòu的时候qiúzàitiānshàng天上dejūsuǒ居所chuítīngchuítīngérshèmiǎn赦免
31 Rénruòdézuì得罪línshěyǒurén有人jiàoshìláidào来到zhèdiàn殿zàidetánqiánshì
32 Qiúzàitiānshàng天上chuítīngpànduàn判断depúrén仆人dìngěrényǒuzuì有罪zhàosuǒxíngdebàoyìng报应zàitóushàngDìngyì定义rényǒuzhàotāde他的shǎng
33 demínYǐsèliè以色列ruòdézuì得罪bàizàichóumiànqián面前yòuguīxiàngchéngrèn承认demíngzàizhèdiàn殿qíqiú祈求dǎogào祷告
34 Qiúzàitiānshàng天上chuítīngshèmiǎn赦免mínYǐsèliè以色列dezuìshǐ使tāmen他们guīhuícìgěi赐给tāmen他们lièzhīde
35 demínyīndézuì得罪chéngfá惩罚tāmen他们shǐ使tiānbìsè闭塞xiàyǔ下雨Tāmen他们ruòxiàngchǔdǎogào祷告chéngrèn承认demínglíkāi离开tāmen他们dezuì
36 Qiúzàitiānshàng天上chuítīngshèmiǎn赦免púrén仆人Yǐsèliè以色列míndezuìjiāngdāngxíngdeshàndàozhǐ道指jiàotāmen他们qiějiàngyǔ降雨zàidedejiùshì就是cìgěi赐给mínwéizhīde
37 Guózhōngruòyǒujīhuang饥荒wēnyì瘟疫hànfēngméilànhuángchóng蝗虫zhàhuòyǒuchóufànjìngwéikǔnchéngwúlùn无论zāoyù遭遇shénme什么zāihuòjíbìng疾病
38 demínYǐsèliè以色列huòshì或是zhòngrén众人huòshì或是rénzìjué自觉yǒuzuì有罪yuánwénzuòzāi),xiàngzhèdiàn殿shǒuwúlùn无论qíqiú祈求shénme什么dǎogào祷告shénme什么
39 Qiúzàitiānshàng天上dejūsuǒ居所chuítīngshèmiǎn赦免shìzhīdao知道rénxīn人心deyàozhàorénsuǒxíngdedàitāmen他们,(wéiyǒuzhīdao知道shìrén世人dexīn),
40 Shǐ使tāmen他们zàicìgěi赐给wǒmen我们lièzhīdìshang地上yīshēng一生shìjìngwèi敬畏
41 LùndàoshǔmínYǐsèliè以色列dewàibāngrén外邦人wéimíngcóngyuǎnfāng远方érlái
42 Tāmen他们tīngrénlùnshuōdeDàmíng大名dànéng大能deshǒubìngshēnchū伸出láidebǎngbì膀臂xiàngzhèdiàn殿dǎogào祷告
43 Qiúzàitiānshàng天上dejūsuǒ居所chuítīngzhàozhewàibāngrén外邦人suǒqíqiú祈求deérxíngshǐ使tiānxià天下wànmíndōurènshi认识demíngjìngwèi敬畏xiàngdemínYǐsèliè以色列yíyàng一样Yòushǐ使tāmen他们zhīdao知道jiànzào建造dezhèdiàn殿shìchēngwéi称为míngxiàde
44 demínruòfèngdechāqiǎnwúlùn无论wǎnghéchǔ何处chóuzhēngzhànxiàngYēhéhuá耶和华suǒxuǎnzé选择dechéngwéimíngsuǒjiànzào建造dediàn殿dǎogào祷告
45 Qiúzàitiānshàng天上chuítīngtāmen他们dedǎogào祷告qíqiú祈求shǐ使tāmen他们déshèng得胜
46 demínruòdézuì得罪shìshàngméiyǒu没有fànzuì犯罪derén),xiàngtāmen他们fānù发怒jiāngtāmen他们jiāogěi交给chóudàochóuzhīdehuòyuǎnhuòjìn
47 Tāmen他们ruòzàidàozhīdexiǎngzuìláihuíxīnzhuǎnkěnqiú恳求shuōwǒmen我们yǒuzuì有罪lewǒmen我们bèilewǒmen我们zuòěle
48 Tāmen他们ruòzàidàozhīdejìnxīnjìnxìngguīyòuxiàngzìjǐ自己dedejiùshì就是cìgěi赐给tāmen他们lièzhīdesuǒxuǎnzé选择dechéngbìngwéimíngsuǒjiànzào建造dediàn殿dǎogào祷告
49 Qiúzàitiānshàng天上dejūsuǒ居所chuítīngtāmen他们dedǎogào祷告qíqiú祈求wéitāmen他们shēnyuān
50 Ráoshù饶恕dézuì得罪demínshèmiǎn赦免tāmen他们deyíqiè一切guòfànshǐ使tāmen他们zàitāmen他们derénmiànqián面前ménglián
51 Yīnwèi因为tāmen他们shìdezǐmín子民dechǎnyè产业shìcóngĀijí埃及lǐngchūlai出来tuōlí脱离tiěde
52 Yuàndeyǎnkàngù看顾púrén仆人tīngmínYǐsèliè以色列deqíqiú祈求wúlùn无论héshí何时xiàngqíqiú祈求yuànchuítīng
53 ZhǔYēhéhuá耶和华ajiāngtāmen他们cóngdìshang地上dewànmínzhōngfēnbié分别chūlai出来zuòdechǎnyè产业shìzhàolǐngwǒmen我们lièchūĀijí埃及deshíhòu的时候jièpúrén仆人Móxī摩西suǒyìngxǔ应许dehuà的话
54 Suǒluómén所罗门zàiYēhéhuá耶和华detánqiánguìzhexiàngtiānshǒuzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前dǎogào祷告qíqiú祈求jiùqǐlai起来
55 Zhànzhedàshēng大声wéiYǐsèliè以色列quánhuì全会zhòngzhùfú祝福shuō
56 Yēhéhuá耶和华shìyīngdāng应当chēngsòngdeYīnwèi因为zhàozheyíqiè一切suǒyìngxǔ应许depíng’ān平安gěitāde他的mínYǐsèliè以色列rénfánjièpúrén仆人Móxī摩西yìngxǔ应许dehuà的话yījù一句dōuméiyǒu没有kōng
57 YuànYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénwǒmen我们tóngzàixiàngwǒmen我们liètóngzàiyíyàng一样piēxiàwǒmen我们diūqì丢弃wǒmen我们
58 Shǐ使wǒmen我们dexīnguīxiàngzūnxíngtāde他的dàojǐnshǒufēnfù吩咐wǒmen我们lièdejièmìng诫命diǎnzhāng
59 zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前qíqiú祈求dezhèxie这些huàyuànYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénzhòuyè昼夜chuíniànměirì每日wéipúrén仆人mínYǐsèliè以色列shēnyuān
60 Shǐ使dìshang地上dewànmíndōuzhīdao知道wéidú惟独Yēhéhuá耶和华shìshénbìngbiéshén
61 Suǒyǐ所以nǐmen你们dāngxiàngYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshéncúnchéngshí诚实dexīnzūnxíngtāde他的jǐnshǒutāde他的jièmìng诫命zhìzhōngrújīn如今yíyàng一样
62 WángYǐsèliè以色列zhòngmínyītóng一同zàiYēhéhuá耶和华miànqián面前xiàn
63 Suǒluómén所罗门xiàngYēhéhuá耶和华xiànpíng’ān平安yòngniúèrwànèrqiānyángshí’èr十二wànZhèyàng这样wángYǐsèliè以色列zhòngmínwéiYēhéhuá耶和华dediàn殿xíngfèngxiàn奉献zhī
64 DāngwángyīnYēhéhuá耶和华diàn殿qiándetóngtántàixiǎoróngxiàfánhépíng和平ānshēngdezhīyóubiàn便jiāngYēhéhuá耶和华diàn殿qiányuànzi院子dāngzhōng当中fēnbié分别wéishèngzàinàli那里xiànfánhépíng和平ānshēngdezhīyóu
65 Nàshí那时Suǒluómén所罗门Yǐsèliè以色列zhòngrén众人jiùshì就是cóngkǒuzhídào直到Āijí埃及xiǎohé小河suǒyǒu所有deYǐsèliè以色列réndōujùjí聚集chéngwéi成为dàhuì大会zàiYēhéhuá耶和华wǒmen我们deshénmiànqián面前shǒujiéyòugòngshísì十四
66 Dìbā第八wángqiǎnsàn遣散zhòngmínTāmendōu他们都wéiwángzhùfú祝福YīnjiànYēhéhuá耶和华xiàngpúrén仆人Dàwèi大卫mínYǐsèliè以色列suǒshīdeyíqiè一切ēnhuìjiùdōuxīnzhōng心中yuèguījiāle