Lièwángshàng

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 15

1 deérzi儿子luóānwángshíbā十八niányāngdēngzuòYóudà犹大wáng
2 Zàilěngzuòwángsānnián三年mǔqīn母亲míngjiào名叫jiāshìyāshālóng押沙龙denǚ’ér女儿
3 yāngxíngfùqīn父亲zàiyǐqián以前suǒxíngdeyíqiè一切ětāde他的xīnxiàngDàwèi大卫dexīnchéngchéngshí诚实shídeshùnfú顺服Yēhéhuá耶和华tāde他的shén
4 Rán’ér然而Yēhéhuá耶和华tāde他的shényīnDàwèi大卫deyuángù缘故réngshǐ使zàilěngyǒudēngguāng灯光jiàoérzi儿子jiēxù接续zuòwángjiānlěng
5 Yīnwèi因为Dàwèi大卫chúle除了rénjiànshìdōushìxíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéizhèngdeshìyīshēng一生méiyǒu没有wéibèi违背Yēhéhuá耶和华yíqiè一切suǒfēnfù吩咐de
6 Luóānzàishì在世derìzi日子chángluóānzhēngzhàn
7 yāngqíyú其余deshìfánsuǒxíngdedōuxiězàiYóudà犹大lièwángshàngyāngchángluóānzhēngzhàn
8 yāngliètóngshuìzàngzàiDàwèi大卫dechéngérzi儿子jiēxù接续zuòwáng
9 Yǐsèliè以色列wángluóānèrshí二十niándēngzuòYóudà犹大wáng
10 Zàilěngzuòwángsìshí四十niánzǔmǔ祖母míngjiào名叫jiāshìyāshālóng押沙龙denǚ’ér女儿
11 xiàofǎ效法Dàwèi大卫xíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéizhèngdeshì
12 Cóngguózhōngchúqù除去luántóngyòuchúdiàolièsuǒzàodeyíqiè一切ǒuxiàng偶像
13 Bìngqiě并且biǎnlezǔmǔ祖母jiātàihòudewèiyīnzàolezēngdeǒuxiàng偶像shěkǎnxiàtāde她的ǒuxiàng偶像shāozàilúnbiān
14 Zhǐshì只是qiūtánháiméiyǒu没有fèiyīshēng一生quèxiàngYēhéhuá耶和华cúnchéngshí诚实dexīn
15 jiāngfùqīn父亲suǒfēnbié分别wéishèngzìjǐ自己suǒfēnbié分别wéishèngdejīnyínmǐndōufèngdàoYēhéhuá耶和华dediàn殿
16 Yǐsèliè以色列wángshāzàishì在世derìzi日子chángcháng常常zhēngzhàn
17 Yǐsèliè以色列wángshāshànglái上来yàogōngjī攻击Yóudà犹大xiūzhù修筑bùxǔ不许réncóngYóudà犹大wángnàli那里chūrù出入
18 Yúshì于是jiāngYēhéhuá耶和华diàn殿wánggōngsuǒshèngxià剩下dejīnyíndōujiāozàichénshǒuzhōngdǎfa打发tāmen他们wǎngzhùdeYàlán亚兰wángxúndesūnzi孙子mendeérzi儿子biàn便nàli那里
19 ShuōcéngyuēyàoyuēXiànzài现在jiāngjīnyínsòngwéilǐwù礼物qiúfèidiàoYǐsèliè以色列wángshāsuǒdeyuēshǐ使líkāi离开
20 Biàn便tīngcóng听从wángdehuà的话pàijūnchánggōngjī攻击Yǐsèliè以色列dechéngTāmen他们jiùgōngyúndànYàbó亚伯jiālièquánjìngquánjìng
21 shātīngjiàn听见jiùtínggōngxiūzhù修筑leréngzhùzàide
22 Yúshì于是wángxuāngào宣告Yóudà犹大zhòngrén众人bùzhǔn不准yīgè一个tuīcí推辞fēnfù吩咐tāmen他们jiāngshāxiūzhù修筑suǒyòngdeshítou石头mùtou木头dōuyùnyòngyǐ用以xiūzhù修筑biàn便mǐndejiā
23 qíyú其余deshìfánsuǒxíngdebìngtāde他的yǒngsuǒjiànzhù建筑dechéngdōuxiězàiYóudà犹大lièwángshàngniánlǎo年老deshíhòu的时候jiǎoshàngyǒubìng
24 liètóngshuìzàngzàiDàwèi大卫chénglièdeféndeérzi儿子yuēshājiēxù接续zuòwáng
25 Yóudà犹大wángdì’èr第二niánluóāndeérzi儿子dēngzuòYǐsèliè以色列wánggòngèrnián
26 xíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìxíngfùqīn父亲suǒxíngdefànfùqīn父亲shǐ使Yǐsèliè以色列rénxiànzàizuìdezuì
27 sàjiā萨迦réndeérzi儿子shābèipàn背叛zàifēishìdedùnshāleNàshí那时Yǐsèliè以色列zhòngrén众人zhèngwéikǔndùn
28 ZàiYóudà犹大wángdìsān第三niánshāshālecuànletāde他的wèi
29 shāzuòwángjiùshāleluóāndequánjiāfányǒuqìxī气息deméiyǒu没有liúxià留下yīgè一个dōumièjìnlezhèngyīngyànYēhéhuá耶和华jièpúrén仆人shìluórénsuǒshuōdehuà的话
30 Zhèshìyīnwèi因为luóānsuǒfàndezuìshǐ使Yǐsèliè以色列rénxiànzàizuìdòngYēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shénde
31 qíyú其余deshìfánsuǒxíngdedōuxiězàiYǐsèliè以色列zhūwángshàng
32 Yǐsèliè以色列wángshāzàishì在世derìzi日子chángcháng常常zhēngzhàn
33 Yóudà犹大wángdìsān第三niándeérzi儿子shāzàidedēngzuòYǐsèliè以色列zhòngrén众人dewánggòngèrshísì二十四nián
34 xíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìxíngluóānsuǒxíngdedàofànshǐ使Yǐsèliè以色列rénxiànzàizuìdezuì