Lièwángshàng

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 2

1 Dàwèi大卫delínjìn临近lejiùzhǔfù嘱咐érzi儿子Suǒluómén所罗门shuō
2 xiànzài现在yàozǒushìrén世人zǒudeSuǒyǐ所以dānggāngqiáng刚强zuòzhàngfu丈夫
3 Zūnshǒu遵守Yēhéhuá耶和华shénsuǒfēnfù吩咐dezhàozheMóxī摩西shàngsuǒxiědexíngzhǔdedàojǐnshǒutāde他的jièmìng诫命diǎnzhāngZhèyàng这样wúlùn无论zuòshénme什么shìbùjū不拘wǎnghéchǔ何处jìndōuhēngtōng
4 Yēhéhuá耶和华chéngjiù成就xiàngsuǒyìngxǔ应许dehuà的话shuōdezǐsūn子孙ruòjǐnshèn谨慎zìjǐ自己dexíngwéi行为jìnxīnjìnchéngchéngshí诚实shídexíngzàimiànqián面前jiùbùduàn不断rénzuòYǐsèliè以色列deguówèi
5 zhīdao知道deérzi儿子yuēxiàngsuǒxíngdejiùshì就是shāleYǐsèliè以色列deliǎngyuánshuài元帅ěrdeérzi儿子ěrtiēdeérzi儿子zàitàipíng太平zhīshíliúzhèèrréndexuèzàizhēngzhànzhīshíyíyàng一样jiāngzhèxuèrǎnleyāojiānshùdedàijiǎoshàngchuān穿dexié
6 Suǒyǐ所以yàozhàodezhìhuì智慧xíngbùróng不容báitóu白头ānrán安然xiàyīnjiān
7 dāngēndàilièrénBāxī巴西láidezhòngshǐ使tāmen他们chángtóngchīfàn吃饭Yīnwèi因为duǒbì躲避gēge哥哥yāshālóng押沙龙deshíhòu的时候tāmen他们shíwù食物láiyíngjiē迎接
8 Zàizhèlǐ这里yǒulíndebiàn便mǐnréndeérzi儿子shìměiwǎngniàndetāyòng他用hěndú狠毒deyányǔ言语zhòumà咒骂hòulái后来quèxiàYuēdànhé约旦河yíngjiē迎接jiùzhǐzheYēhéhuá耶和华xiàngshìshuōbùyòng不用dāoshā
9 Xiànzài现在bùyào不要wéizuìshìcōngmíng聪明rénzhīdao知道zěnyàng怎样dàishǐ使báitóu白头jiànshāliúxuè流血xiàdàoyīnjiān
10 Dàwèi大卫liètóngshuìzàngzàiDàwèi大卫chéng
11 Dàwèi大卫zuòYǐsèliè以色列wángsìshí四十niánzàilúnzuòwángniánzàilěngzuòwángsānshí三十sānnián三年
12 Suǒluómén所罗门zuòfùqīn父亲Dàwèi大卫dewèitāde他的guóshénshìjiāngù坚固
13 deérzi儿子duōjiànSuǒluómén所罗门demǔqīn母亲shìshìwènshuōláishìwéipíng’ān平安mahuídá回答shuōshìwéipíng’ān平安
14 Yòushuōyǒuhuàduìshuōshìshuōshuō
15 duōshuōzhīdao知道guóyuánshìguīwǒde我的Yǐsèliè以色列zhòngrén众人dōuyǎngwàngzuòwángbùliào不料guófǎnguīlexiōngdì兄弟yīndeguóshìchūYēhéhuá耶和华
16 Xiànzài现在yǒujiànshìqiúwàngbùyào不要tuīcí推辞shìshuōshuō
17 shuōqiúqǐngSuǒluómén所罗门wángjiāngshūniàndenǚzǐ女子shàwéiyīntuīcí推辞
18 shìshuōhǎowéiduìwángshuō
19 Yúshì于是shìjiànSuǒluómén所罗门wángyàowéiduōshuōWángqǐlai起来yíngjiē迎接xiàngxiàbàijiùzuòzàiwèishàngfēnfù吩咐rénwéi人为wángshèzuòwèi座位biàn便zuòzàiwángdeyòubiān右边
20 shìshuōyǒujiànxiǎoshìqiúwàngbùyào不要tuīcí推辞Wángshuōqǐngmǔqīn母亲shuōtuīcí推辞
21 shìshuōqiújiāngshūniàndenǚzǐ女子shàcìgěi赐给gēge哥哥duōwéi
22 Suǒluómén所罗门wángduìmǔqīn母亲shuōwèihé为何dānqiúshūniàndenǚzǐ女子shànekěyǐ可以wéiqiúguóshìwǒde我的gēge哥哥yǒujìsī祭司Bǐyà比亚deérzi儿子yuēwéizuǒ
23 Suǒluómén所罗门wángjiùzhǐzheYēhéhuá耶和华shìshuōduōzhèhuàshìzìjǐ自己sòngmìngbùrán不然yuànshénchóngchóng重重dejiàng
24 Yēhéhuá耶和华jiānshǐ使zuòzàifùqīn父亲Dàwèi大卫dewèishàngzhàozhesuǒyìngxǔ应许dehuà的话wéijiànlì建立jiāshìXiànzài现在zhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìduōjīnrì今日bèizhì
25 Yúshì于是Suǒluómén所罗门wángchāqiǎndeérzi儿子jiāngduōshā
26 Wángduìjìsī祭司Bǐyà比亚shuōhuíguīzìjǐ自己detiándì田地běnshìgāidedànyīnzàifùqīn父亲Dàwèi大卫miànqián面前táiguòzhǔYēhéhuá耶和华deyuēguì约柜yòufùqīn父亲tóngshòuyíqiè一切kǔnàn苦难suǒyǐ所以jīnrì今日jiāngshā
27 Suǒluómén所罗门jiùchúBǐyà比亚bùxǔ不许zuòYēhéhuá耶和华dejìsī祭司Zhèyàng这样biàn便yīngyànYēhéhuá耶和华zàishìluólùnjiāsuǒshuōdehuà的话
28 Yuēsuīrán虽然méiyǒu没有guīcóngyāshālóng押沙龙quèguīcóngleduōtīngjiàn听见zhèfēngshēngjiùtáodàoYēhéhuá耶和华dezhàngzhuāzhù抓住jìtán祭坛dejiǎo
29 Yǒurén有人gàosu告诉Suǒluómén所罗门wángshuōyuētáodàoYēhéhuá耶和华dezhàngxiànjīn现今zàijìtán祭坛depángbiān旁边Suǒluómén所罗门jiùchāqiǎndeérzi儿子shuōjiāngshā
30 láidào来到Yēhéhuá耶和华dezhàngduìyuēshuōwángfēnfù吩咐shuōchūlai出来shuōchūqù出去yàozàizhèlǐ这里jiùhuíwángshuōyuērúcǐ如此rúcǐ如此huídá回答
31 Wángshuōkěyǐ可以zhàozhetāde他的huàxíngshājiāngzàngmáihǎojiàoyuēliúwúgū无辜rénxuèdezuìguīwǒde我的jiāle
32 Yēhéhuá耶和华shǐ使yuēliúrénxuèdezuìguīdàotāzìjǐ他自己detóushàngYīnwèi因为tāyòng他用dāoshāleliǎngyòuyòuhǎode好的rénjiùshì就是Yǐsèliè以色列yuánshuài元帅ěrdeérzi儿子ěrYóudà犹大yuánshuài元帅tiēdeérzi儿子fùqīn父亲Dàwèi大卫quèbùzhīdào不知道
33 Gùcǐ故此liúzhèèrrénxuèdezuìguīdàoyuēhòuyì后裔detóushàngzhídào直到yǒngyuǎn永远WéiyǒuDàwèi大卫tāde他的hòuyì后裔bìngtāde他的jiāguócóngYēhéhuá耶和华nàli那里depíng’ān平安zhídào直到yǒngyuǎn永远
34 Yúshì于是deérzi儿子shàngqù上去jiāngyuēshāzàngzàikuàngyuēzìjǐ自己defénmù坟墓fénmù坟墓yuánwénzuòfángwū房屋)。
35 Wángjiùdeérzi儿子zuòyuánshuài元帅dàitì代替yuēyòushǐ使jìsī祭司Sǎdū撒督dàitì代替Bǐyà比亚
36 Wángchāqiǎnrénjiāngshìměishàoláiduìshuōyàozàilěngjiànzào建造fángwū房屋jūzhù居住bùkě不可chūlai出来wǎngbiéchù别处
37 dāngquèshí确实dezhīdao知道rìchū日出láiguòlúndezuìyuánwénzuòxuèguīdàozìjǐ自己detóushàng
38 Shìměiduìwángshuōzhèhuàshénhǎozhǔwángzěnyàng怎样shuōpúrén仆人zěnyàng怎样xíngYúshì于是shìměiduōzhùzàilěng
39 Guòlesānnián三年shìměideliǎngpúrén仆人táodàojiāwángjiādeérzi儿子nàli那里Yǒurén有人gàosu告诉shìměishuōdepúrén仆人zàijiā
40 Shìměiqǐlai起来bèishàngwǎngjiādàonàli那里zhǎotāde他的púrén仆人jiùcóngjiādàipúrén仆人huílai回来
41 Yǒurén有人gàosu告诉Suǒluómén所罗门shuōshìměichūlěngwǎngjiāhuílai回来le
42 Wángjiùchāqiǎnrénjiāngshìměishàoleláiduìshuōqǐbù岂不shìjiàozhǐzheYēhéhuá耶和华shìbìngqiě并且jǐngjiè警戒shuōdāngquèshí确实dezhīdao知道rìchū日出láiwǎng来往biéchù别处maduìshuōzhèhuàshénhǎotīngcóng听从
43 Xiànzài现在wèihé为何zūnshǒu遵守zhǐzheYēhéhuá耶和华deshìsuǒfēnfù吩咐demìnglìng命令ne
44 Wángyòuduìshìměishuōxiàngfùqīn父亲Dàwèi大卫suǒxíngdeyíqiè一切ěshìnǐzìjǐ你自己xīnlǐ心里zhīdao知道suǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华shǐ使dezuì’è罪恶guīdàozìjǐ自己detóushàng
45 Wéiyǒusuǒ有所luóménwángbìděi必得bìngqiě并且Dàwèi大卫deguówèizàiYēhéhuá耶和华miànqián面前jiāndìng坚定zhídào直到yǒngyuǎn永远
46 Yúshì于是wángfēnfù吩咐deérzi儿子jiùshāshìměiZhèyàng这样biàn便jiāndìng坚定leSuǒluómén所罗门deguówèi