Lièwángshàng

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 22

1 Yàlán亚兰guóYǐsèliè以色列guósānnián三年méiyǒu没有zhēngzhàn
2 Dàodìsān第三niánYóudà犹大wángyuēshāxiàqu下去jiànYǐsèliè以色列wáng
3 Yǐsèliè以色列wángduìchénshuōnǐmen你们bùzhīdào不知道lièdeshìshǔwǒmen我们demawǒmen我们jìngzuòbùdòng不动cóngYàlán亚兰wángshǒulǐ手里duóhuílai回来ma
4 wènyuēshāshuōkěntónggōnglièdemayuēshāduìYǐsèliè以色列wángshuōbùfēn不分bǐcǐ彼此wǒde我的míndemínyíyàng一样wǒde我的deyíyàng一样
5 YuēshāduìYǐsèliè以色列wángshuōqǐngxiānqiúwènYēhéhuá耶和华
6 Yúshì于是Yǐsèliè以色列wángzhāoxiānzhī先知yuēyǒubǎirénwèntāmen他们shuōshàngqù上去gōnglièdekěyǐ可以bùkěyǐ不可以Tāmen他们shuōkěyǐ可以shàngqù上去yīnwèi因为zhǔbìjiāng必将chéngjiāozàiwángdeshǒulǐ手里
7 Yuēshāshuōzhèlǐ这里búshì不是háiyǒu还有Yēhéhuá耶和华dexiānzhī先知wǒmen我们kěyǐ可以qiúwènma
8 Yǐsèliè以色列wángduìyuēshāshuōháiyǒu还有yīgè一个rénshìyīndeérzi儿子gāiwǒmen我们kěyǐ可以tuōqiúwènYēhéhuá耶和华Zhǐshì只是hènYīnwèi因为zhǐzhesuǒshuōdeyùyán预言shuōdānshuōxiōngyánYuēshāshuōwángbùbì不必zhèyàng这样shuō
9 Yǐsèliè以色列wángjiùshàoleyīgè一个tàijiàn太监láishuōkuàijiāngyīndeérzi儿子gāishàolái
10 Yǐsèliè以色列wángYóudà犹大wángyuēshāzàichéngmén城门qiándekōngchǎngshàngchuān穿cháozuòzàiwèishàngsuǒyǒu所有dexiānzhī先知dōuzàitāmen他们miànqián面前shuōyùyán预言
11 deérzi儿子西dejiāzàoleliǎngtiějiǎoshuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōyàoyòngzhèjiǎochùYàlán亚兰rénzhídào直到jiāngtāmen他们mièjìn
12 Suǒyǒu所有dexiānzhī先知dōuzhèyàng这样yùyán预言shuōkěyǐ可以shànglièdebìrán必然déshèng得胜yīnwèi因为Yēhéhuá耶和华bìjiāng必将chéngjiāozàiwángdeshǒuzhōng
13 shàogāideshǐzhě使者duìgāishuōZhòngxiānzhī先知yīkǒu一口tóngyīndedōuxiàngwángshuōyánbùrú不如tāmen他们shuōyíyàng一样dehuà的话shuōyán
14 gāishuōzhǐzheyǒngshēngdeYēhéhuá耶和华shìYēhéhuá耶和华duìshuōshénme什么jiùshuōshénme什么
15 gāidàowángmiànqián面前wángwènshuōgāiawǒmen我们shàngqù上去gōnglièdekěyǐ可以bùkěyǐ不可以huídá回答shuōkěyǐ可以shàngqù上去bìrán必然déshèng得胜Yēhéhuá耶和华bìjiāng必将chéngjiāozàiwángdeshǒuzhōng
16 Wángduìshuōdāngzhǔfù嘱咐jǐcì几次cáifèngYēhéhuá耶和华demíngxiàngshuōshíhuà实话ne
17 gāishuōkànjiàn看见Yǐsèliè以色列zhòngmínsǎnzàishānshàngrútóng如同méiyǒu没有mùrén牧人deyángqúnyìbān一般Yēhéhuá耶和华shuōzhèmínméiyǒu没有zhǔrén主人tāmen他们kěyǐ可以píngpíng’ān平安āndeguījiā
18 Yǐsèliè以色列wángduìyuēshāshuōméiyǒu没有gàosu告诉zhèrénzhǐzhesuǒshuōdeyùyán预言shuōdānshuōxiōngyánma
19 gāishuōyàotīngYēhéhuá耶和华dehuà的话kànjiàn看见Yēhéhuá耶和华zuòzàibǎozuò宝座shàngtiānshàng天上dewànjūnshìzàizuǒyòu左右
20 Yēhéhuá耶和华shuōshéiyǐnyòu引诱shànglièdezhènwáng阵亡nezhègè这个jiùzhèyàng这样shuōnèigè那个jiùnàyàng那样shuō
21 Suíhòu随后yǒuyīgè一个shénlíngchūlai出来zhànzàiYēhéhuá耶和华miànqián面前shuōyǐnyòu引诱
22 Yēhéhuá耶和华wènshuōyòngneshuōyàozàizhòngxiānzhī先知kǒuzhōngzuòhuǎngyán谎言delíngYēhéhuá耶和华shuōzhèyàng这样néngyǐnyòu引诱rúcǐ如此xíng
23 Xiànzài现在Yēhéhuá耶和华shǐ使huǎngyán谎言delínglezhèxie这些xiānzhī先知dekǒubìngqiě并且Yēhéhuá耶和华yǐjīng已经mìngdìngjiànghuò
24 deérzi儿子西dejiāqiánláigāideliǎnshuōYēhéhuá耶和华delíngcóngnǎli哪里líkāi离开shuōhuàne
25 gāishuōjìnyánmì严密dewūzi屋子cángduǒdejiùkànjiàn看见le
26 Yǐsèliè以色列wángshuōjiānggāidàihuíjiāogěi交给zǎiYàmén亚们wángdeérzi儿子yuēashīshuō
27 Wángrúcǐ如此shuōzhègè这个rénxiàzàijiànshǐ使shòukǔ受苦chībǎobùzú不足děnghòu等候píngpíng’ān平安āndehuílai回来
28 gāishuōruònéngpíngpíng’ān平安āndehuílai回来jiùshì就是Yēhéhuá耶和华méiyǒu没有jièshuōzhèhuàleYòushuōzhòngmínnǐmen你们dōuyàotīng
29 Yǐsèliè以色列wángYóudà犹大wángyuēshāshànglièdele
30 Yǐsèliè以色列wángduìyuēshāshuōyàogǎizhuāng改装shàngzhènkěyǐ可以réngchuān穿wángYǐsèliè以色列wángjiùgǎizhuāng改装shàngzhèn
31 XiānshìYàlán亚兰wángfēnfù吩咐tāde他的sānshí三十èrchēbīngchángshuōtāmen他们debīngjiāngwúlùn无论dàxiǎo大小nǐmen你们dōubùkě不可tāmen他们zhēngzhànzhǐyào只要Yǐsèliè以色列wángzhēngzhàn
32 Chēbīngchángkànjiàn看见yuēshābiàn便shuōzhèshìYǐsèliè以色列wángJiùzhuǎnguòqu过去zhēngzhànyuēshābiàn便hūhǎn呼喊
33 Chēbīngchángjiànbúshì不是Yǐsèliè以色列wángjiùzhuǎnzhuīle
34 Yǒurénsuíbiàn随便kāigōngqiàqiǎo恰巧shèYǐsèliè以色列wángdefèngWángduìgǎnchēdeshuōshòulezhòngshāng重伤zhuǎnguòchēláichūzhèn
35 zhènshìyuèzhàn越战yuèměngyǒurén有人wángzhànzàichē在车shàngdǐdǎng抵挡Yàlán亚兰rénDàowǎnshang晚上wángjiùlexuècóngshāngchǔliúzàichē在车zhōng
36 Yuēzàirìluò日落deshíhòu的时候yǒuhàolìngchuánbiàn传遍jūnzhōngshuōguīběnchéngguīběndì本地
37 Wánglezhòngrén众人jiāngsòngdàojiùzàngzàinàli那里
38 Yòuyǒurén有人tāde他的chēzàidechípángjìnǚ妓女zàinàli那里xǐzǎo洗澡),gǒuláitiǎntāde他的xuèzhèngrú正如Yēhéhuá耶和华suǒshuōdehuà的话
39 qíyú其余deshìfánsuǒxíngdesuǒxiūzàodexiàngyá象牙gōngbìngsuǒjiànzhù建筑deyíqiè一切chéngdōuxiězàiYǐsèliè以色列zhūwángshàng
40 liètóngshuìérzi儿子xièjiēxù接续zuòwáng
41 Yǐsèliè以色列wángdìsì第四niándeérzi儿子yuēshādēngzuòleYóudà犹大wáng
42 Yuēshādēngdeshíhòu的时候niánsānshí三十suìzàilěngzuòwángèrshíwǔ二十五niánmǔqīn母亲míngjiào名叫anǎishìdenǚ’ér女儿
43 Yuēshāxíngfùqīn父亲suǒxíngdedàopiānlí偏离zuǒyòu左右xíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéizhèngdeshìZhǐshì只是qiūtánháiméiyǒu没有fèibǎixìng百姓réngzàinàli那里xiànshāoxiāng
44 YuēshāYǐsèliè以色列wánghéhǎo和好
45 Yuēshāqíyú其余deshìsuǒxiǎnchūdeyǒngbìngzěnyàng怎样zhēngzhàndōuxiězàiYóudà犹大lièwángshàng
46 Yuēshājiāngfùqīn父亲zàishì在世suǒshèngxià剩下deluántóngdōucóngguózhōngchúqù除去le
47 Nàshí那时dōngméiyǒu没有wángyǒuzǒngdū总督zhìlǐ治理
48 Yuēshāfǎzhì法制zàoshīchuánzhī船只yàowǎngéfěijiāngjīnyùnláiZhǐshì只是méiyǒu没有yīnwèi因为chuánzàixúnjiābiépòhuài破坏le
49 deérzi儿子xièduìyuēshāshuōróngwǒde我的púrén仆人depúrén仆人zuòchuántóngYuēshāquèkěn
50 YuēshāliètóngshuìZàngzàiDàwèi大卫chénglièdeféndeérzi儿子yuēlánjiēxù接续zuòwáng
51 Yóudà犹大wángyuēshāshíqī十七niándeérzi儿子xièzàidēngzuòYǐsèliè以色列wánggòngèrnián
52 xíngYēhéhuá耶和华yǎnzhōngkànwéiědeshìxiàofǎ效法tāde他的fùmǔ父母yòuxíngdeérzi儿子luóānshǐ使Yǐsèliè以色列rénxiànzàizuìdeshì
53 zhàofùqīn父亲yíqiè一切suǒxíngdeshìfèngjìngbàiBālì巴力Yēhéhuá耶和华Yǐsèliè以色列shénde