Lièwángshàng

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 12

1 LuóānwǎngshìjiànYīnwèi因为Yǐsèliè以色列réndōudàole到了shìjiànyàozuòwáng
2 deérzi儿子luóānxiānqián先前duǒbì躲避Suǒluómén所罗门wángtáowǎngĀijí埃及zhùzàinàli那里tīngjiàn听见zhèshì。)
3 Yǐsèliè以色列réndǎfa打发rénqǐngláijiùYǐsèliè以色列huìzhòngdōuláijiànluóānduìshuō
4 fùqīn父亲shǐ使wǒmen我们zhòngèzuògōngXiànzài现在qiúshǐ使wǒmen我们zuòdegōngdezhòngèqīngsōng轻松xiēwǒmen我们jiùshìfèng
5 Luóānduìtāmen他们shuōnǐmen你们zànqiě暂且dìsān第三zàiláijiànMínjiùle
6 LuóānzhīSuǒluómén所罗门zàishì在世derìzi日子yǒushìzàimiànqián面前delǎoniánrén老年人luóānwángtāmen他们shāngyì商议shuōnǐmen你们gěichūshénme什么zhǔyi主意hǎohuízhèmín
7 Lǎoniánrén老年人duìshuōxiànzài现在wángruòshìzhèmínpúrén仆人yònghǎohuàhuídá回答tāmen他们tāmen他们jiùyǒngyuǎn永远zuòwángdepúrén仆人
8 Wángquèbùyòng不用lǎoniánrén老年人gěichūdezhǔyi主意jiùnàxiē那些yītóng一同zhǎngdà长大zàimiànqián面前shìdeshàonián少年rénshāngyì商议
9 Shuōzhèmínduìshuōfùqīn父亲shǐ使wǒmen我们zhòngèqiúshǐ使wǒmen我们qīngsōng轻松xiēNǐmen你们gěichūshénme什么zhǔyi主意hǎohuítāmen他们
10 tóngzhǎngdà长大deshàonián少年rénshuōzhèmínduìwángshuōfùqīn父亲shǐ使wǒmen我们zhòngèqiúshǐ使wǒmen我们qīngsōng轻松xiēWángyàoduìtāmen他们rúcǐ如此shuōwǒde我的xiǎomǔzhǐ拇指tóufùqīn父亲deyāohái
11 fùqīn父亲shǐ使nǐmen你们zhòngèshǐ使nǐmen你们gèngzhòngdeèfùqīn父亲yòngbiānzǐ鞭子nǐmen你们yàoyòngxiēzi蝎子biānnǐmen你们
12 luóānzhòngbǎixìng百姓zūnzheluóānwángsuǒshuōnǐmen你们dìsān第三zàiláijiànwǒde我的huàdìsān第三tāmen他们guǒrán果然láile
13 Wángyòngyánlì严厉dehuà的话huídá回答bǎixìng百姓bùyòng不用lǎoniánrén老年人gěisuǒchūdezhǔyi主意
14 Zhàozheshàonián少年rénsuǒchūdezhǔyi主意duìmínshuōfùqīn父亲shǐ使nǐmen你们zhòngèshǐ使nǐmen你们gèngzhòngdeèfùqīn父亲yòngbiānzǐ鞭子nǐmen你们yàoyòngxiēzi蝎子biānnǐmen你们
15 Wángkěncóngbǎixìng百姓zhèshìnǎichūyú出于Yēhéhuá耶和华wéiyàoyīngyànjièshìluórénduìdeérzi儿子luóānsuǒshuōdehuà的话
16 Yǐsèliè以色列zhòngmínjiànwángbùyī不依cóngtāmen他们jiùduìwángshuōwǒmen我们Dàwèi大卫yǒushénme什么fēnérneYēxī耶西deérzi儿子bìngméiyǒu没有guānshèYǐsèliè以色列rénhuíjiāDàwèi大卫jiāazìjǐ自己zìjǐ自己Yúshì于是Yǐsèliè以色列réndōuhuízìjǐ自己jiāle
17 Wéidú惟独zhùYóudà犹大chéngdeYǐsèliè以色列rénluóānréngzuòtāmen他们dewáng
18 Luóānwángchāqiǎnzhǎngguǎn掌管zhīréndeduōlánwǎngYǐsèliè以色列rénnàli那里Yǐsèliè以色列rénjiùyòngshítou石头dǎsǐ打死Luóānwángjímáng急忙shàngchē上车táohuílěngle
19 Zhèyàng这样Yǐsèliè以色列rénbèipàn背叛Dàwèi大卫jiāzhídào直到jīnrì今日
20 Yǐsèliè以色列zhòngrén众人tīngjiàn听见luóānhuílai回来lejiùdǎfa打发rénqǐngdàohuìzhòngmiànqián面前zuòYǐsèliè以色列zhòngrén众人dewángChúle除了Yóudà犹大zhīpàiyǐwài以外méiyǒu没有shùncóng顺从Dàwèi大卫jiāde
21 Luóānláidào来到lěngzhāoYóudà犹大quánjiābiàn便mǐnzhīpàideréngòngshíbā十八wàndōushìtiāoxuǎn挑选dezhànshì战士yàoYǐsèliè以色列jiāzhēngzhànhǎojiāngguóduóhuízàiguīSuǒluómén所罗门deérzi儿子luóān
22 Dànshéndehuà的话líndàoshénrénshìshuō
23 gàosu告诉Suǒluómén所罗门deérzi儿子Yóudà犹大wángluóānYóudà犹大biàn便mǐnquánjiābìngqíyú其余demínshuō
24 Yēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōnǐmen你们bùkě不可shàngqù上去nǐmen你们dedìxiōng弟兄Yǐsèliè以色列rénzhēngzhànguījiāYīnwèi因为zhèshìchūyú出于Zhòngrén众人jiùtīngcóng听从Yēhéhuá耶和华dehuà的话zūnzheYēhéhuá耶和华demìnghuíqu回去le
25 luóānzàiYǐfǎlián以法莲shāndì山地jiànzhù建筑shìjiànjiùzhùzàiqízhōng在其中Yòucóngshìjiànchūqù出去jiànzhù建筑
26 luóānxīn安心shuōkǒngpà恐怕zhèguóréngguīDàwèi大卫jiā
27 ZhèmínruòshànglěngzàiYēhéhuá耶和华dediàn殿xiàntāmen他们dexīnguīxiàngtāmen他们dezhǔYóudà犹大wángluóānjiùshāleréngguīYóudà犹大wángluóān
28 luóānwángjiùchóuhuà筹划dìngtuǒzhùzào铸造leliǎngjīnniúduìzhòngmínshuōYǐsèliè以色列rénnǐmen你们shànglěngshízài实在shìnánZhèjiùshì就是lǐngnǐmen你们chūĀijí埃及dedeshén
29 jiùniúzhīānzàizhīānzàidàn
30 Zhèshìjiàobǎixìng百姓xiànzàizuìyīnwèi因为tāmen他们wǎngdànbàiniú
31 luóānzàiqiūtánnàli那里jiàndiàn殿jiāngshǔwèiréndefánmínwéijìsī祭司
32 luóāndìng安定bāyuè八月shíwǔ十五wéijiéqī节期xiàngzàiYóudà犹大dejiéqī节期yíyàng一样zìjǐ自己shàngtánxiànzàizhèyàng这样xiàngsuǒzhùdeniúxiànyòujiāngwéiqiūtándejìsī祭司ānzhì安置zài
33 zàibāyuè八月shíwǔ十五jiùshì就是sīzì私自suǒdìngdeyuèwéiYǐsèliè以色列rénzuòjiéqī节期derìzi日子zàishàngtánshāoxiāng