Lièwángshàng

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 6

1 Yǐsèliè以色列rénchūĀijí埃及dehòubǎibāshí八十niánSuǒluómén所罗门zuòYǐsèliè以色列wángdìsì第四nián西yuèjiùshì就是èryuè二月kāigōng开工jiànzào建造Yēhéhuá耶和华dediàn殿
2 Suǒluómén所罗门wángwéiYēhéhuá耶和华suǒjiàndediàn殿chángliùshí六十zhǒukuānèrshí二十zhǒugāosānshí三十zhǒu
3 Diàn殿qiándelángZǐcháng子长èrshí二十zhǒudiàn殿dekuānzhǎiyíyàng一样kuòshízhǒu
4 Yòuwéidiàn殿zuòleyánjǐndechuānglíng
5 Kàozhediàn殿qiángwéizhewàidiàn殿nèidiàn殿zàolesāncéngpáng
6 Xiàcéng下层kuānzhǒuzhōngcéng中层kuānliùzhǒushàngcéng上层kuānzhǒuDiàn殿wàipángdeliángzàidiàn殿qiángkǎnshàngmiǎnde免得chārù插入diàn殿qiáng
7 Jiàndiàn殿shìyòngshānzhōngzáochéngdeshítou石头Jiàndiàn殿deshíhòu的时候chuífǔzi斧子biéyàngtiěqì铁器dexiǎngshēng响声dōuméiyǒu没有tīngjiàn听见
8 Zàidiàn殿yòubiān右边dāngzhōng当中depángyǒuménménnèiyǒuxuánluódelóutī楼梯kěyǐ可以shàngdàodì’èr第二céngcóngdì’èr第二céngkěyǐ可以shàngdàodìsān第三céng
9 Suǒluómén所罗门jiàndiàn殿ānzhì安置xiāngbǎidedòngliáng栋梁yòuyòngxiāngbǎimùbǎn木板zhēgài遮盖
10 Kàozhediàn殿suǒzàodepángměicénggāozhǒuxiāngbǎidedòngliáng栋梁zàidiàn殿qiángkǎnshàng
11 Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàoSuǒluómén所罗门shuō
12 Lùndàosuǒjiàndezhèdiàn殿ruòzūnxíngwǒde我的jǐnshǒuwǒde我的diǎnzhāngzūncóngwǒde我的yíqiè一切jièmìng诫命xiàngyīngyànsuǒyìngxǔ应许fùqīn父亲Dàwèi大卫dehuà的话
13 zhùzàiYǐsèliè以色列rénzhōngjiān中间bìngbù并不diūqì丢弃mínYǐsèliè以色列
14 Suǒluómén所罗门jiànzào建造diàn殿
15 Diàn殿lǐmiàn里面yòngxiāngbǎimùbǎn木板tiēqiángcóngdedàopéngdōuyòngmùbǎn木板zhēyòuyòngsōngmùbǎn木板de
16 Nèidiàn殿jiùshì就是zhìshèngsuǒchángèrshí二十zhǒucóngdedàopéngdǐngyòng顶用xiāngbǎimùbǎn木板zhēhuòzuòduàn)。
17 Nèidiàn殿qiándewàidiàn殿chángsìshí四十zhǒu
18 Diàn殿yīdiǎn一点shítou石头dōuxiǎnyīgài一概yòngxiāngbǎizhēShàngmian上面zheguāchūkāidehuā
19 Diàn殿yùbèi预备lenèidiàn殿hǎoānfàng安放Yēhéhuá耶和华deyuēguì约柜
20 Nèidiàn殿chángèrshí二十zhǒukuānèrshí二十zhǒugāoèrshí二十zhǒuqiángmiàndōutiēshàngjīngjīnYòuyòngxiāngbǎizuòtánbāoshàngjīngjīn
21 Suǒluómén所罗门yòngjīngjīntiēlediàn殿nèideqiángyòuyòngjīnliànzi链子guàzàinèi在内diàn殿qiánménshànyòngjīnbāoguǒ包裹
22 Quándiàn殿dōutiēshàngjīnzhídào直到tiēwánNèidiàn殿qiándetándōuyòngjīnbāoguǒ包裹
23 Tāyòng他用gǎnlǎn橄榄zuòliǎnggāoshízhǒuānzàinèi在内diàn殿
24 Zhèyīgè一个yǒuliǎngchìbǎng翅膀chángzhǒucóngzhèchìbǎng翅膀jiāndàochìbǎng翅膀jiāngòngyǒu共有shízhǒu
25 yīgè一个deliǎngchìbǎng翅膀shìshízhǒuliǎngdechǐcun尺寸xíngxiàng形像dōushìyíyàng一样
26 Zhègāoshízhǒushìrúcǐ如此
27 jiāngliǎngānzàinèi在内diàn殿dechìbǎng翅膀shìzhāngkāi张开dezhèdeyīgè一个chìbǎng翅膀āizhezhèbiān这边deqiángdeyīgè一个chìbǎng翅膀āizhenàbian那边deqiánglǐbiān里边deliǎngchìbǎng翅膀zàidiàn殿zhōngjiān中间bǐcǐ彼此xiāngjiē
28 Yòuyòngjīnbāoguǒ包裹èr
29 Nèidiàn殿wàidiàn殿zhōuwéi周围deqiángshàngdōuzhezōngshùchūkāidehuā
30 Nèidiàn殿wàidiàn殿dedìbǎn地板dōutiēshàngjīn
31 Yòuyònggǎnlǎn橄榄mùzhì木制zàonèidiàn殿deménshànménméiménkuàng门框Ménkǒu门口yǒuqiángdefēnzhī分之
32 Zàigǎnlǎn橄榄zuòdeliǎngménshànshàngzhezōngshùchūkāidehuādōutiēshàngjīn
33 Yòuyònggǎnlǎn橄榄mùzhì木制zàowàidiàn殿deménkuàng门框ménkǒu门口yǒuqiángdefēnzhī分之
34 YòngsōngzuòménliǎngshànZhèshànfēnliǎngshànshìzhédiédeshànfēnliǎngshànshìzhédiéde
35 Shàngmian上面zhezōngshùchūkāidehuādōuyòngjīntiēle
36 yòuyòngzáochéngdeshítou石头sāncéngxiāngbǎiyīcéng一层jiànzhù建筑nèiyuàn内院
37 Suǒluómén所罗门zàiwèidìsì第四nián西yuèleYēhéhuá耶和华diàn殿degēn
38 Dàoshíyīnián十一年yuèjiùshì就是bāyuè八月diàn殿yíqiè一切shǔdiàn殿dedōuànzheyàngshì样式zàochéng造成jiàndiàn殿degōngfu工夫gòngyǒu共有nián