Lièwángshàng

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 7

1 Suǒluómén所罗门wéizìjǐ自己jiànzào建造gōngshìshísān十三niánfāngcáizàochéng造成
2 Yòujiànzào建造nènlíngōngchángyībǎi一百zhǒukuānwǔshí五十zhǒugāosānshí三十zhǒuyǒuxiāngbǎizhùsānyuánwénzuòxíngzhùshàngyǒuxiāngbǎituóliáng
3 shàngxiāngbǎiwéigàiměixíngzhùzi柱子shíwǔ十五gēngòngyǒu共有sìshí四十gēn
4 Yǒuchuānghu窗户sāncéngchuāngchuāngxiāngduì相对
5 Suǒyǒu所有deménkuàng门框dōushìhòujiànfāngdeyǒuchuānghu窗户sāncéngchuāngchuāngxiāngduì相对
6 Bìngjiànzào建造yǒuzhùzi柱子delángchángwǔshí五十zhǒukuānsānshí三十zhǒuZàizhèlángqiányòuyǒulánglángwàiyǒuzhùzi柱子táijiē台阶
7 Yòujiànzào建造lángqízhōng其中shèlì设立shěnpàn审判dezuòwèi座位zhèlángcóngdedàodōuyòngxiāngbǎizhē
8 Lánghòuyuànnèiyǒusuǒ有所luóménzhùdegōngshìGōngzuò工作zhègōngzuò工作xiāngtóng相同Suǒluómén所罗门yòuwéisuǒfǎlǎo法老denǚ’ér女儿jiànzào建造gōngzuòfǎ作法zhèlángyíyàng一样
9 Jiànzào建造zhèyíqiè一切suǒyòngdeshítou石头dōushìbǎoguì宝贵deshìànzhechǐcun尺寸záochéngdeshìyòngwàideCónggēnzhídào直到yánshícóngwàitou外头zhídào直到yuàndōushìrúcǐ如此
10 Gēnshìbǎoguì宝贵deshítou石头yǒuchángshízhǒudeyǒuchángzhǒude
11 Shàngmian上面yǒuxiāngbǎiànzhechǐcun尺寸záochéngbǎoguì宝贵deshítou石头
12 yuànzhōuwéi周围yǒuzáochéngdeshítou石头sāncéngxiāngbǎiyīcéng一层dōuzhàoYēhéhuá耶和华diàn殿denèiyuàn内院diàn殿lángdeyàngshì样式
13 Suǒluómén所罗门wángchāqiǎnrénwǎngtuīluójiānglánshàolelái
14 shìzhīpàizhōngyīgè一个guǎfu寡妇deérzi儿子fùqīn父亲shìtuīluórénzuòtóngjiàngdelánmǎnyǒuzhìhuì智慧cōngmíng聪明jìnéng技能shànyú善于yàngtóngzuòláidào来到Suǒluómén所罗门wángnàli那里zuòwángyíqiè一切suǒyàozuòde
15 zhìzào制造liǎnggēntóngzhùměigēngāoshíbā十八zhǒuwéishí’èr十二zhǒu
16 Yòuyòngtóngzhùleliǎngzhùānzàizhùshànggāozhǒu
17 Zhùshàngyǒuzhuāngxiūdewǎngníngchéngdeliànsuǒměi
18 Wǎngzhōuwéi周围yǒuliǎngxíngshíliu石榴zhēgài遮盖zhùliǎngzhùdōushìrúcǐ如此
19 Lángdezhùjìngzhǒuzhebǎihéhuā百合花
20 Liǎngzhùdeshàngāizhewǎngyǒuliǎngxíngshíliu石榴huánrào环绕liǎngxínggòngyǒu共有èrbǎi二百
21 jiāngliǎnggēnzhùzi柱子zàidiàn殿lángqiántou前头yòubiān右边gēnmíngjiào名叫jīnZuǒbiān左边gēnmíngjiào名叫Bō’āsī波阿斯
22 Zàizhùshàngzhebǎihéhuā百合花Zhèyàng这样zàozhùzi柱子degōngjiùwánbì完毕le
23 yòuzhùyīgè一个tónghǎiyàngshì样式shìyuándegāozhǒujìngshízhǒuwéisānshí三十zhǒu
24 Zàihǎibiān海边zhīxià之下zhōuwéi周围yǒuguādeyàngshì样式Měizhǒushíguāgòngyǒu共有liǎngxíngshìzhùhǎideshíhòu的时候zhùshàngde
25 Yǒushí’èr十二zhītóngniúduòhǎisānzhīxiàngběi向北sānzhīxiàngxī向西sānzhīxiàngnán向南sānzhīxiàngdōng向东Hǎizàiniúshàngniúwěidōuxiàngnèi
26 Hǎihòuzhǎngbiānbēibiānyòubǎihéhuā百合花róngèrqiān
27 Tāyòng他用tóngzhìzào制造shípénzuòměizuòchángzhǒukuānzhǒugāosānzhǒu
28 Zuòdezàoshìzhèyàng这样miàndōuyǒuxīnxīnzàibiāndāngzhōng当中
29 Xīnshàngyǒushīzi狮子niúbìngBiānshàngyǒuxiǎozuòshīzi狮子niúyǐxià以下yǒuchuíxià垂下deyīngluò
30 MěipénzuòyǒutónglúntóngzhóuXiǎozuòdejiǎoshàngzàipényǐxià以下yǒuzhùchéngdepénjiàpángdōuyǒuyīngluò
31 Xiǎozuògāozhǒukǒushìyuándefǎngfú仿佛zuòdeyàngshì样式jìngzhǒubànzàikǒushàngyǒudiāogōngxīnshìfāngdebúshì不是yuánde
32 lúnzi轮子zàixīnyǐxià以下lúnzhóu轮轴zuòxiānglián相连měilúngāozhǒubàn
33 Lúndeyàngshì样式rútóng如同chēlúnZhóuwǎngdōushìzhùde
34 Měizuòjiǎoshàngdōuyǒupénjiàshìzuòyītóng一同zhùchéngde
35 ZuòshàngyǒuyuánjiàgāobànzhǒuZuòshàngyǒuchēngxīnshìzuòyītóng一同zhùde
36 Zàichēngxīnshàngzheshīzi狮子zōngshùzhōuwéi周围yǒuyīngluò
37 Shípénzuòdōushìzhèyàng这样zhùchǐcun尺寸yàngshì样式xiāngtóng相同
38 Yòuyòngtóngzhìzào制造shípénměipénróngsìshí四十Pénjìngzhǒuzàishízuòshàngměizuòānshè安设pén
39 ānzàidiàn殿méndeyòubiān右边fàngzài放在diàn殿méndezuǒbiān左边Yòujiānghǎifàngzài放在diàn殿méndeyòupángjiùshì就是nánbiān南边
40 lányòuzàolepénchǎnzǐ铲子pánzi盘子Zhèyàng这样wéiSuǒluómén所罗门wángzuòwánleYēhéhuá耶和华diàn殿deyíqiè一切gōng
41 Suǒzàodejiùshì就是liǎnggēnzhùzi柱子zhùshàngliǎngqiúdeBìngliǎnggàizhùdewǎng
42 bǎishíliu石榴ānzàiliǎngwǎngshàngměiwǎngliǎngxínggàizheliǎngzhùshàngqiúde
43 Shízuòshàngdeshípén
44 Hǎihǎixiàdeshí’èr十二zhīniú
45 Pénchǎnzǐ铲子pánzi盘子Zhèyíqiè一切dōushìlángěiSuǒluómén所罗门wángyòngguāngliàng光亮detóngwéiYēhéhuá耶和华dediàn殿zàochéng造成de
46 ShìzūnwángmìngzàiYuēdàn约旦píngyuán平原shūdànzhōngjiān中间jièjiāozhùchéngde
47 Zhèyíqiè一切Suǒluómén所罗门dōuméiyǒu没有guòchěngYīnwèi因为shénduōtóngdeqīngzhòngwúfǎ无法chá
48 Suǒluómén所罗门yòuzàoYēhéhuá耶和华diàn殿deJīntán金坛chénshè陈设bǐngdejīnzhuōzi桌子
49 Nèidiàn殿qiándejīngjīndēngtáiyòubiān右边zuǒbiān左边bìngshàngdejīnhuādēngzhǎnjiǎn
50 jīngjīndebēipánnièdiàogēnghuǒdǐngyǐjí以及zhìshèngsuǒnèidiàn殿deménshūwàidiàn殿deménshū
51 Suǒluómén所罗门wángzuòwánleYēhéhuá耶和华diàn殿deyíqiè一切gōngjiùDàwèi大卫fēnbié分别wéishèngdejīnyínmǐndōudàilái带来fàngzài放在Yēhéhuá耶和华diàn殿de