Lièwángshàng

Zhāng : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

0:00
0:00

Park the mouse cursor over the Chinese characters to bring up English meaning

Chapter 13

1 Nàshí那时yǒuyīgè一个shénrénfèngYēhéhuá耶和华demìngcóngYóudà犹大láidào来到luóānzhèngzhànzàitánpángyàoshāoxiāng
2 ShénrénfèngYēhéhuá耶和华demìngxiàngtánhūjiào呼叫shuōtántánYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōDàwèi大卫jiāshēngyīgè一个érzi儿子míngjiào名叫Yuēxīyà约西亚bìjiāng必将qiūtándejìsī祭司jiùshì就是zàishàngmian上面shāoxiāngdeshāzàishàngmian上面réndegútou骨头shāozàishàngmian上面
3 Dāngshénrénshèyùzhào预兆shuōzhètánpòliè破裂tánshàngdehuīqīngzhèshìYēhéhuá耶和华shuōdeyùzhào预兆
4 luóānwángtīngjiàn听见shénrénxiàngdetánsuǒhūjiào呼叫dehuà的话jiùcóngtánshàngshēnshǒu伸手shuōzhùWángxiàngshénrénsuǒshēndeshǒujiùgānlebùnéng不能wānhuí
5 Tánpòliè破裂letánshàngdehuīqīnglezhèngrú正如shénrénfèngYēhéhuá耶和华demìngsuǒshèdeyùzhào预兆
6 Wángduìshénrénshuōqǐngwéidǎogào祷告qiúYēhéhuá耶和华shéndeēndiǎn恩典shǐ使wǒde我的shǒufùyuán复原Yúshì于是shénrénqídǎo祈祷Yēhéhuá耶和华wángdeshǒujiùleyuánréngxúncháng寻常yíyàng一样
7 Wángduìshénrénshuōqǐngtónghuíqu回去chīfàn吃饭jiātiānxīngěishǎng
8 Shénrénduìwángshuōjiùshì就是degōngyībàn一半gěiyěbù也不tóngjìnqù进去yěbù也不zàizhèdìfang地方chīfàn吃饭shuǐ
9 Yīnwèi因为yǒuYēhéhuá耶和华dehuà的话zhǔfù嘱咐shuōbùkě不可zàichīfàn吃饭shuǐyěbù也不cóngdeyuánhuílai回来
10 Yúshì于是shénréncóngbiéde别的huíqu回去cóngláideyuánhuíqu回去
11 Yǒuyīgè一个lǎoxiānzhī先知zhùzàiérzi儿子menláijiāngshénréndāngzàisuǒxíngdeyíqiè一切shìxiàngwángsuǒshuōdehuà的话dōugàosu告诉lefùqīn父亲
12 Fùqīn父亲wèntāmen他们shuōshénréncóngtiáoleneérzi儿子menjiùgàosu告诉Yuánlái原来tāmen他们kànjiàn看见cóngYóudà犹大láideshénrénsuǒde
13 Lǎoxiānzhī先知jiùfēnfù吩咐érzi儿子menshuōnǐmen你们wéibèiTāmen他们bèihǎolejiùshàng
14 zhuīgǎn追赶shénrényùjiàn遇见zuòzàixiàngshù橡树dǐxia底下jiùwènshuōshìcóngYóudà犹大láideshénrénbúshì不是shuōshì
15 Lǎoxiānzhī先知duìshuōqǐngtónghuíjiā回家chīfàn吃饭
16 Shénrénshuōbùkě不可tónghuíqu回去jìndejiāyěbù也不zàizhèlǐ这里tóngchīfàn吃饭shuǐ
17 Yīnwèi因为yǒuYēhéhuá耶和华dehuà的话zhǔfù嘱咐shuōzàinàli那里bùkě不可chīfàn吃饭shuǐyěbù也不cóngdeyuánhuílai回来
18 Lǎoxiānzhī先知duìshuōshìxiānzhī先知yíyàng一样Yǒutiānshǐ天使fèngYēhéhuá耶和华demìngduìshuōdàihuídejiājiàochīfàn吃饭shuǐZhèdōushìlǎoxiānzhī先知kuānghōng
19 Yúshì于是shénréntónglǎoxiānzhī先知huíqu回去zàijiāchīfàn吃饭shuǐ
20 Èrrénzuòdeshíhòu的时候Yēhéhuá耶和华dehuà的话líndàodàishénrénhuílai回来dexiānzhī先知
21 jiùduìcóngYóudà犹大láideshénrénshuōYēhéhuá耶和华rúcǐ如此shuōwéibèi违背Yēhéhuá耶和华dehuà的话zūnshǒu遵守Yēhéhuá耶和华shéndemìnglìng命令
22 Fǎndào反倒huílai回来zàiYēhéhuá耶和华jìnzhǐ禁止chīfàn吃饭shuǐdedìfang地方chīleleyīncǐ因此deshīshēnbùdé不得lièdefénmù坟墓
23 Chīwánlelǎoxiānzhī先知wéisuǒdàihuílai回来dexiānzhī先知bèi
24 jiùlezàilùshang路上yǒushīzi狮子yùjiàn遇见jiāngyǎoshīshēndǎozàilùshang路上zhànzàishīshēnpángbiān旁边shīzi狮子zhànzàishīshēnpángbiān旁边
25 Yǒurén有人cóngnàli那里jīngguò经过kànjiàn看见shīshēndǎozàilùshang路上shīzi狮子zhànzàishīshēnpángbiān旁边jiùláidào来到lǎoxiānzhī先知suǒzhùdechéngshùshuōzhèshì
26 dàishénrénhuílai回来dexiānzhī先知tīngjiàn听见zhèshìjiùshuōzhèshìwéibèi违背leYēhéhuá耶和华mìnglìng命令deshénrénsuǒyǐ所以Yēhéhuá耶和华jiāogěi交给shīzi狮子Shīzi狮子zhuāshāng抓伤yǎoshìyīngyànYēhéhuá耶和华duìshuōdehuà的话
27 Lǎoxiānzhī先知jiùfēnfù吩咐érzi儿子menshuōnǐmen你们wéibèiTāmen他们jiùbèile
28 lekànjiàn看见shénréndeshīshēndǎozàilùshang路上shīzi狮子zhànzàishīshēnpángbiān旁边shīzi狮子quèméiyǒu没有chīshīshēnméiyǒu没有zhuāshāng抓伤
29 Lǎoxiānzhī先知jiùshénréndeshīshēnduòzàishàngdàihuízìjǐ自己dechéngyàoāizàngmái
30 Jiùtāde他的shīshēnzàngzàizìjǐ自己defénmù坟墓āishuōāizāixiōnga
31 Ānzàng安葬zhīhòu之后lǎoxiānzhī先知duìérzi儿子menshuōlenǐmen你们yàozàngzàishénréndefénmù坟墓shǐ使wǒde我的shīkàojìn靠近tāde他的shī
32 Yīnwèi因为fèngYēhéhuá耶和华demìngzhǐzhedetánchéngyǒuqiūtánzhīdiàn殿suǒshuōdehuà的话bìdìng必定yīngyàn
33 Zhèshìyǐhòu以后luóānrénglíkāi离开tāde他的ědàojiāngfánmínwéiqiūtándejìsī祭司Fányuànyì愿意dedōufēnbié分别wéishèngwéiqiūtándejìsī祭司
34 Zhèshìjiàoluóāndejiāxiànzàizuìshènzhì甚至tāde他的jiācóngdìshang地上chúmièle