ԵՐԿՐՈՐԴ ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Գլուխ 13

Այս երրորդ անգամն է ձեզի կու գամ. երկու կամ երեք վկաներու բերնէ պիտի հաստատուի ամէն բան։
2 Նախապէս ըսեր եմ եւ նորէն կանխաւ կ’ըսեմ (որպէս թէ երկրորդ անգամ ներկայ կը գտնուիմ՝ թէեւ հիմա հեռուէն կը գրեմ) առաջուան մեղանչողներուն եւ բոլոր միւսներուն, որ եթէ նորէն գամ՝ պիտի չխնայեմ.
3 Քանի որ Քրիստոսին ինծմով խօսելուն ապացոյցը կը փնտռէք։ Ան ձեր վրայ տկարացած չէ, հապա ձեր մէջ զօրացած է.
4 Որ թէպէտ խաչուեցաւ տկարութիւնով, բայց կենդանի է Աստուծոյ զօրութիւնով. քանզի մենք ալ թէպէտ կը տկարանանք անով, բայց կենդանի պիտի ըլլանք անոր հետ Աստուծոյ զօրութիւնովը ձեր մէջ։
5 Փորձեցէք ձեր անձերը թէ հաւատքին մէ՞ջն էք. քննեցէք ձեր անձերը. չէ՞ք գիտեր թէ Յիսուս Քրիստոս ձեր մէջն է, միայն եթէ անպիտան չըլլաք։
6 Բայց կը յուսամ որ պիտի գիտնաք թէ մենք խոտելի չենք։
7 Կը խնդրեմ Աստուծմէ որ դուք չարութիւն մը չընէք. ո՛չ թէ՝ որպէս զի մենք ընտիր երեւինք, հապա որպէս զի դուք բարին գործէք, թէեւ մենք անպիտան երեւնանք։
8 Վասն զի ճշմարտութեան դէմ ոչինչ կրնանք ընել, հապա ճշմարտութեան համար։
9 Քանզի ուրախ ենք՝ երբ մենք կը տկարանանք ու դուք զօրաւոր կ’ըլլաք եւ մենք ալ այդ ձեր հաստատութեանը համար կ’աղօթենք։
10 Ուստի ասիկա կը գրեմ ձեզի հեռուէն, որ չըլլայ թէ երբ գամ՝ սաստկութեամբ վարուիմ այն իշխանութեանը համեմատ, որ Տէրը ինծի տուաւ շինելու եւ ո՛չ թէ քակելու համար։
11 Վերջապէս, եղբայրներ, ո՛ղջ եղէք, հաստա՛տ կեցէք, մխիթարուեցէ՛ք, միաբան եղէք, խաղաղութիւն ըրէք եւ սիրոյ ու խաղաղութեան Աստուածը ձեզի հետ պիտի ըլլայ։
12 Բարեւ տուէք իրարու սուրբ համբոյրով։ Բարեւ կ’ընեն ձեզի բոլոր սուրբերը։
13 Տէր Յիսուս Քրիստոսին շնորհքը եւ Աստուծոյ սէրը ու Սուրբ Հոգիին հաղորդութիւնը ձեր ամենուն հետ ըլլայ։ Ամէն։