IzAga

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0:00
0:00

Isahluko 28

Ababi bayabaleka, noma kungekho obaxoshayo, kepha abalungileyo banesibindi njengengonyama.
2 Ngesiphambeko salo izwe linezikhulu eziningi, kepha ngabantu abaqondileyo nabanokwazi liyakuma.
3 Umuntu oswelayo ocindezela abampofu unjengemvula ekhukhulayo engashiyi ukudla.
4 Abashiya umthetho badumisa ababi, kepha abagcina umthetho balwa nabo.
5 Abantu ababi abaqondi ukwahlulela, kepha abafuna uJehova baqonda konke.
6 Ungcono ompofu ohamba ekupheleleni kwakhe kunocebileyo ophambene ngezindlela zakhe.
7 Ogcina umthetho uyindodana eqondileyo, kepha ongumngane weziminzi uhlazisa uyise.
8 Owandisa imfuyo yakhe ngenzalo nangenzuzo uyibuthela onomusa kwabampofu.
9 Ophendula indlebe yakhe ekuzweni umthetho, nomkhuleko wakhe uyisinengiso.
10 Odukisela abaqotho endleleni embi uyakuwela emgodini wakhe, kepha abapheleleyo bayakudla ifa lokuhle.
11 Isicebi sihlakaniphile emehlweni aso, kepha ompofu oqondileyo uyakusifica.
12 Lapho abalungileyo bethokoza, udumo lukhulu, kepha ekuvukeni kwababi abantu bamelwe ukufunwa.
13 Ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelela, kepha ozivumayo azishiye uyakuthola umusa.
14 Ubusisiwe umuntu owesaba njalo, kepha oyenza lukhuni inhliziyo yakhe uyakuwela ebubini.
15 Njengengoyama ebhongayo nebhere elihahayo, unjalo umbusi omubi phezu kwabantu abampofu.
16 Wena sikhulu esingenakuqonda nesicindezelayo, ozonda inzuzo engalungile uyakwandiza izinsuku zakhe.
17 Umuntu osindwa yigazi lomunye uyakubalekela egodini; makangasizwa muntu.
18 Ohamba ekupheleleni uyakusinda, kepha ophambene ngezindlela zakhe uyakuwa kwenye yazo.
19 Olima insimu yakhe uyakusutha ngokudla, kepha olandela amayiyane uyakusutha ngobumpofu.
20 Umuntu othembekileyo uyakuvama izibusiso, kepha oshesha ukuceba akayikuyekwa.
21 Ukukhetha ubuso akukuhle; ngomthamo wesinkwa umuntu angenza isiphambeko.
22 Umuntu oneso elibi ushesha ukuba athole imfuyo; akazi ukuthi ukuswela kuyakumehlela.
23 Osola umuntu uyakuthola ngasemuva isisa kunothopha ngolimi lwakhe.
24 Ophanga uyise nonina, ethi: “Akusiso isiphambeko,” yena ungumngane wochithayo.
25 Onomoya ohahayo uyavusa ukuxabana, kepha owethemba kuJehova uyakukhuluphaliswa.
26 Owethemba enhliziyweni yakhe uyisiwula; kepha ohamba ngokuhlakanipha uyakhululwa.
27 Opha ompofu akayikuswela, kepha ositheza amehlo akhe uyakuba neziqalekiso eziningi.
28 Lapho ababi bevuka, umuntu uyacasha, kepha ngokubhubha kwabo abalungileyo bayanda.