IzAga

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0:00
0:00

Isahluko 26

Njengeqhwa ehlobo nemvula ngesikhathi sokuvuna, kanjalo udumo alufanele isiwula.
2 Njengomzwilili ekuhambeni kwawo nanjengenkonjane ekundizeni kwayo, kanjalo isiqalekiso esingenasizathu asizi.
3 Isiswebhu singesehhashi, netomu lingelembongolo, noswazi lungolomhlane weziwula.
4 Ungasiphenduli isiwula njengobuwula baso, funa ufane naso.
5 Phendula isiwula njengobuwula baso, funa sibe ngohlakaniphileyo emehlweni aso.
6 Othuma izwi ngesandla sesiwula unquma izinyawo zakhe, uphuza ingozi.
7 Imilenze yonyonga iyalengalenga; zinjalo izaga emilonyeni yeziwula.
8 Njengobopha itshe endwayimaneni, unjalo onika isiwula udumo.
9 Njengeva elingena esandleni sesidakwa, sinjalo isaga emlonyweni weziwula.
10 Ingqongqo yenza konke yodwa; oqasha isiwula uqasha abadlulayo nje.
11 Njengenja ebuyela ebuhlanzweni bayo, kanjalo isiwula siphinda ubuwula baso.
12 Uyabona umuntu ohlakaniphile emehlweni akhe na? Kukhona ithemba ngesiwula kunaye.
13 Ivila lithi: “Kukhona ingonyama endleleni nebhubesi esigcawini.”
14 Isicabha siphenduka ngezingibe zaso, nevila ecansini lalo.
15 Ivila liyafaka isandla salo esitsheni; kuyamkhathaza ukusibuyisela emlonyeni walo.
16 Ivila lihlakaniphile emehlweni alo kunabayisikhombisa abaphendula ngokuhlakanipha.
17 Odlula nje ehlanganyela ukuxabana okungesikho okwakhe unjengobamba inja ngezindlebe zayo.
18 Njengohlanya oluphonsa izikhuni nemicibisholo ebulalayo,
19 unjalo umuntu okhohlisa umakhelwane wakhe, ethi: “Angithi ngintelile nje na?”
20 Ngokuphela kwezinkuni umlilo uyacimeka, nalapho kungekho abancethezi, kuyabodla ukuxabana.
21 Njengamalahle othuthwini nezinkuni emlilweni, unjalo umuntu ophikisa ukuvusa inkani.
22 Amazwi omncethezi anjengesibiliboco: ayehlela kokuphakathi komuntu.
23 Izindebe ezishisayo nenhliziyo embi kunjengesitsha sebumba esinamekwe ngamanyela esiliva.
24 Ozondayo uyazenzisa ngezindebe zakhe, ubekelela inkohliso enhliziyweni yakhe.
25 Lapho enza izwi lakhe libe mnandi, ungakholwa nguye, ngokuba kukhona izinengiso eziyisikhombisa enhliziyweni yakhe.
26 Noma inzondo yakhe isibekelwa ngenzondo, ububi bakhe buyakwambulwa ebandleni.
27 Omba umgodi uyakuwela kuwo, nogingqa itshe, liyakubuyela phezu kwakhe.
28 Ulimi lwamanga luyazonda olubachobozileyo, nomlomo othophayo usebenza incithakalo.