IzAga

Isahluko:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

0:00
0:00

Isahluko 14

Owesifazane ohlakaniphileyo uyakha indlu yakhe, kepha oyisiwula uyayidiliza ngezandla zakhe.
2 Ohamba ngobuqotho uyamesaba uJehova, kepha ophambanisa izindlela zakhe uyamdelela.
3 Emlonyeni wesiwula kukhona induku yokuziqhenya kwaso, kepha izindebe zabahlakaniphileyo ziyabalondoloza.
4 Lapho kungekho khona izinkomo, umkhombe awunalutho, kepha inzuzo inkulu ngamandla ezinkabi.
5 Ufakazi oqinisileyo akaqambi amanga, kepha ufakazi ongaqinisile uyaphafuza amanga.
6 Isideleli siyafuna ukuhlakanipha singakutholi, kepha ukwazi kulula koqondayo.
7 Suka phambi komuntu oyisiwula, ngokuba lapho awuboni izindebe zokwazi.
8 Ukuhlakanipha koqondileyo kungukuqonda indlela yakhe, kepha ubuwula beziwula buyinkohliso.
9 Iziwula ziyadelela umnikelo wecala, kepha phakathi kwabaqotho wamukelekile.
10 Inhliziyo iyazi ubumunyu bayo; umfokazi akahlanganyeli intokozo yayo.
11 Indlu yababi iyachithwa, kepha itende labaqotho liyahluma.
12 Kukhona indlela ebonakala sengathi ilungile kumuntu, kepha ukuphela kwayo kuyindlela yokufa.
13 Nasekuhlekeni inhliziyo inobuhlungu, nokuphela kwentokozo kulusizi.
14 Ohlehla ngenhliziyo uyasutha ngezindlela zakhe, nomuntu omuhle ngemisebenzi yakhe.
15 Ongenalwazi uyakholwa ngamazwi onke, kepha oqondileyo uyaqaphela ukunyathela kwakhe.
16 Ohlakaniphileyo uyesaba, udeda ebubini, kepha isiwula siyaqhosha, singanaki lutho.
17 Isififane siyenza ubuwula, kepha umuntu wamasu unokuthula.
18 Abangenalwazi badla ifa lobuwula, kepha abaqondileyo baqheliswa ngokwazi.
19 Ababi bakhothama phambi kwabalungileyo, namashinga ngasemasangweni abalungileyo.
20 Ompofu uyazondwa nangumakhelwane wakhe, kepha ocebileyo unabaningi abamthandayo.
21 Odelela umakhelwane wakhe uyona, kepha onomusa kwabampofu ubusisiwe.
22 Angithi bayaduka abaceba okubi na? Umusa neqiniso kuyakuba ngokwabaqamba okuhle.
23 Wonke umshikashika unenzuzo, kepha amazwi omlomo abanga ukuswela kuphela.
24 Umqhele wabahlakaniphileyo uyingcebo yabo, umgexo weziwula ungubuwula.
25 Ufakazi oqinisileyo uyophula imiphefumulo, kepha ophafuza amanga unenkohliso.
26 Ekumesabeni uJehova kukhona ithemba elinamandla; abantwana bakhe bayakuba nesiphephelo.
27 Ukumesaba uJehova kungumthombo wokuphila, ukuze kudedwe ezingibeni zokufa.
28 Udumo lwenkosi lungobuningi babantu, kepha ukuswela abantu kungukuchithwa kwesikhulu.
29 Owephuza ukuthukuthela unokuqonda okuningi, kepha isififane siyaphakamisa ubuwula.
30 Inhliziyo ezolileyo ingukuphila kwenyama, kepha umhawu ungukubola kwamathambo.
31 Ocindezela ompofu usola uMenzi wakhe, kepha onomusa koswelayo uyamdumisa.
32 Omubi uwiswa phansi ngobubi bakhe, kepha olungileyo unethemba ekufeni kwakhe.
33 Ukuhlakanipha kuhlezi enhliziyweni yonokuqonda, kepha phakathi kweziwula akwaziwa.
34 Ukulunga kuyaphakamisa isizwe, kepha ukona kuyihlazo kubantu.
35 Isisa senkosi sikuyo inceku enokuqonda, kepha intukuthelo yayo iyakuba kwehlazisayo.