Тооллого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36


Бүлэг 33

Мосе, Аарон нарын удирдлаган дор, цэргийнхээ бүлэглэлүүдээр Египетийн нутгаас гарсан Израилийн хөвгүүдийн аян нь энэ юм.
2 ЭЗЭНий тушаалаар тэдний аяны дагуу Мосе тэдний эхлэн гарсан газруудыг тэмдэглэсэн бөгөөд тэдний эхлэн гарсан газруудын дагуу аян нь энэ юм.
3 Тэд анхны сард буюу анхны сарын арван таванд Рамесесаас аялан хөдөлжээ. Дээгүүр Өнгөрөх баярын дараагийн өдөр Израилийн хөвгүүд бүх египетчүүдийн нүдний өмнө зоригтойгоор гаран,
4 египетчүүдийн дунд ЭЗЭНий устгасан бүх ууган төрөгсдийг египетчүүд оршуулан байх зуур тэд явав. ЭЗЭН мөн тэдний бурхдын дээр залхаан цээрлүүлэлтүүдийг буулгасан болой.
5 Дараа нь Израилийн хөвгүүд Рамесесаас аялан Суккотод буудалласан юм.
6 Тэд Суккотоос аялан цөлийн захад орших Етамд буудаллав.
7 Тэд Етамаас аялан Баал-Зефон уруу харсан Пи-хахирот тийш буцан эргэв. Тэд Мигдолын өмнө буудаллав.
8 Тэд Хахиротын өмнөөс аялан далайн дундуур гатлан цөл уруу явжээ. Тэд Етамын цөлд гурван хоног аялан яваад Марад буудаллав.
9 Тэд Марагаас аялан Елимд ирсэн билээ. Елимд усны арван хоёр булаг, далан далдуу мод байсан бөгөөд тэд тэнд буудалласан юм.
10 Тэд Елимээс аялан Улаан тэнгисийн дэргэд буудаллав.
11 Тэд Улаан тэнгисээс аялан Синийн цөлд буудаллав.
12 Тэд Синийн цөлөөс аялан Дофкад буудалласан болой.
13 Тэд Дофкагаас аялан Алушт буудаллав.
14 Тэд Алушаас аялан Рефидимд буудалласан бөгөөд ард олон уух усгүй байсан газар бол тэр болой.
15 Тэд Рефидимээс аялан Синаин цөлд буудаллав.
16 Тэд Синаин цөлөөс аялан Киброт-хаттаавад буудалласан ажгуу.
17 Тэд Киброт-хаттааваас аялан Хазеротод буудаллав.
18 Тэд Хазеротаас аялан Ритмад буудаллав.
19 Тэд Ритмагаас аялан Риммон-перезэд буудаллав.
20 Тэд Риммон-перезээс аялан Либнад буудалласан болой.
21 Тэд Либнагаас аялан Риссад буудаллав.
22 Тэд Риссагаас аялан Кехелатад буудаллав.
23 Тэд Кехелатаас аялан Шефер ууланд буудаллав.
24 Тэд Шефер уулаас аялан Харадад буудаллав.
25 Тэд Харадаас аялан Макхелотод буудаллав.
26 Тэд Макхелотоос аялан Тахатад буудаллав.
27 Тэд Тахатаас аялан Терад буудаллав.
28 Тэд Терагаас аялан Миткад буудаллав.
29 Тэд Миткагаас аялан Хашмонад буудаллав.
30 Тэд Хашмонагаас аялан Мосеротод буудаллав.
31 Тэд Мосеротоос аялан Бене-иааканд буудаллав.
32 Тэд Бене-иааканаас аялан Хор-хаггидгадад буудаллав.
33 Тэд Хор-хаггидгадаас аялан Иотбатад буудаллав.
34 Тэд Иотбатагаас аялан Абронад буудаллав.
35 Тэд Абронагаас аялан Езион-геберт буудаллав.
36 Тэд Езион-геберээс аялан Зиний цөлд буудаллав. Энэ нь Кадеш болой.
37 Тэд Кадешаас аялан Едомын нутгийн захад, Хор ууланд буудаллав.
38 Тэгээд ЭЗЭНий тушаалаар тахилч Аарон Хор уулан дээр гарч, Израилийн хөвгүүдийг Египетийн нутгаас гарснаас хойш дөч дэх жилийн тавдугаар сарын эхний өдөр тэнд үхсэн билээ.
39 Хор уулан дээр үхэхдээ Аарон зуун хорин гурван настай байлаа.
40 Канаан нутагт Негевд амьдарч байсан канаан хүн Арадын хаан Израилийн хөвгүүдийн ирж явааг сонссон байв.
41 Дараа нь тэд Хор уулаас аялан Залмонад буудаллав.
42 Тэд Залмонгаас аялан Пунонд буудаллав.
43 Тэд Пуноноос аялан Оботод буудаллав.
44 Тэд Оботоос аялан Моабын хил дээрх Ийе-абаримд буудаллав.
45 Тэд Ийимээс аялан Дибон-гадад буудаллав.
46 Тэд Дибон-гадаас аялан Алмон-диблатаимд буудаллав.
47 Тэд Алмондиблатаимаас аялан Небогийн өмнөх Абаримын уулсад буудаллав.
48 Тэд Абаримын уулсаас аялж, Иерихогийн харалдаах Иорданы дэргэд Моабын талд буудаллав.
49 Тэд Иорданы дэргэд Моабын талд Бет-иешимотоос Абел-шиттимийг хүртэл буудаллав.
50 Дараа нь Иерихогийн харалдаах Иорданы дэргэд Моабын талд ЭЗЭН Мосетэй ярин, айлдахдаа—
51 Израилийн хөвгүүдтэй ярин, тэдэнд “Та нар Канаан нутаг уруу Иорданыг гатлан орох үедээ,
52 уг нутгийн бүх оршин суугчдыг өмнөөсөө хөөн зайлуулж, тэдний бүх сийлсэн чулуунуудыг, бүх цутгамал хөргүүдийг нь устган, тэдний бүх мөргөлийн өндөрлөгүүдийг нь нураах ёстой.
53 Та нар нутгийн эзэмшлийг аван тэнд амьдрагтун. Учир нь тэр нутгийг Би та нарт эзэмшүүлэхээр өгсөн болой.
54 Та нар ургуудынхаа дагуу шодолтоор уг нутгийг өвлөх болой. Томд нь та нар их өвийг өгч, багад нь та нар бага өвийг өгөгтүн. Хэн нэгэнд шоо нь хаана бууна, тэр нь түүнийх болох болно. Та нар эцгүүдийнхээ овгуудын дагуу эзэмших ёстой.
55 Гэвч хэрэв та нар нутгийн оршин суугчдыг өмнөөсөө хөөн зайлуулахгүй бол та нарын тэднээс үлдээсэн үлдэгсэд нь нүдэнд чинь өргөс, хажуу хавиргад чинь үүргэнэ болох болно. Тэд та нарын амьдрах нутаг дээр та нарыг зовоох болно.
56 Мөн тэдэнд хийхээр төлөвлөснөө тийнхүү Би та нарт хийх болно” гэж хэлэгтүн гэв.