Ιερεμίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Κεφάλαιο 39

ΚΑΤΑ τον ένατο χρόνο τού Σεδεκία, του βασιλιά τού Ιούδα, τον δέκατο μήνα, ήρθε ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας, και ολόκληρος ο στρατός του, ενάντια στην Ιερουσαλήμ, και την πολιορκούσαν.
2 Και κατά τον 11ο χρόνο τού Σεδεκία, τον τέταρτο μήνα, την ένατη ημέρα τού μήνα, η πόλη κυριεύτηκε.
3 Και όλοι οι άρχοντες του βασιλιά τής Βαβυλώνας μπήκαν μέσα, και κάθησαν στη μεσαία πύλη, ο Νεργάλ-σαρεσέρ, ο Σαμγάρ-νεβώ, ο Σαρσεχείμ, ο Ραβ-σαρείς, ο Νεργάλ-σαρεσέρ, ο Ραβ-μάγ, και όλοι οι υπόλοιποι άρχοντες του βασιλιά τής Βαβυλώνας.
4 Και καθώς τους είδε ο Σεδεκίας, ο βασιλιάς τού Ιούδα, και όλοι οι άνδρες τού πολέμου, έφυγαν, και βγήκαν τη νύχτα από την πόλη, μέσα από τον δρόμο τού κήπου τού βασιλιά, μέσα από την πύλη των δύο τειχών· και βγήκε από τον δρόμο τής πεδιάδας.
5 Και ο στρατός των Χαλδαίων καταδίωξε από πίσω τους, και έφτασαν τον Σεδεκία στις πεδιάδες τής Ιεριχώ· και τον συνέλαβαν, και τον έφεραν στον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλιά τής Βαβυλώνας, στη Ριβλά, στη γη τής Αιμάθ, και πρόφερε εναντίον του καταδίκη.
6 Και ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας έσφαξε μπροστά του τους γιους τού Σεδεκία στη Ριβλά· και όλους τούς άρχοντες του Ιούδα έσφαξε ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας.
7 Και τύφλωσε τα δύο μάτια τού Σεδεκία, και τον έδεσε με δύο χάλκινες αλυσίδες, για να τον φέρει στη Βαβυλώνα.
8 Και οι Χαλδαίοι κατέκαψαν με φωτιά το παλάτι τού βασιλιά, και τα σπίτια τού λαού, και κατεδάφισαν τα τείχη τής Ιερουσαλήμ.
9 Και το υπόλοιπο του λαού, αυτό που εναπέμεινε στην πόλη, και εκείνους που έφυγαν και προσέφυγαν σ' αυτόν, και το υπόλοιπο του λαού, που είχε εναπομείνει, το έφερε αιχμάλωτο στη Βαβυλώνα ο Νεβουζαραδάν, ο αρχισωματοφύλακας.
10 Και από τον λαό, τους φτωχούς, που δεν είχαν τίποτε, ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν άφησε στη γη τού Ιούδα, και τους έδωσε αμπελώνες και χωράφια κατά τον καιρό εκείνο.
11 Και ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας, έδωσε διαταγή στον Νεβουζαραδάν, τον αρχισωματοφύλακα, για τον Ιερεμία, λέγοντας:
12 Να τον πάρεις, και να τον επιμεληθείς, και μη του κάνεις κακό· αλλ' όπως σου μιλήσει, έτσι να κάνεις σ' αυτόν.
13 Και ο αρχισωματοφύλακας Νεβουζαραδάν έστειλε, και ο Νεβουσαζβάν, ο Ραβ-σαρείς, και ο Νεργάλ-σαρεσέρ, ο Ραβ-μάγ, και όλοι οι άρχοντες του βασιλιά τής Βαβυλώνας,
14 έστειλαν και πήραν τον Ιερεμία από την αυλή τής φυλακής, και τον παρέδωσαν στον Γεδαλία, τον γιο τού Αχικάμ, γιου τού Σαφάν, για να τον φέρει στο σπίτι του· και κατοίκησε ανάμεσα στον λαό.
15 Και έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ιερεμία, ενώ ήταν κλεισμένος στην αυλή τής φυλακής, λέγοντας:
16 Πήγαινε και μίλησε στον Αβδέ-μέλεχ, τον Αιθίοπα, λέγοντας: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Δες, εγώ θα φέρω τα λόγια μου ενάντια σ' αυτή την πόλη για κακό, και όχι για καλό· και θα εκτελεστούν μπροστά σου εκείνη την ημέρα.
17 Όμως, θα σε σώσω κατά την ημέρα εκείνη, λέει ο Κύριος· και δεν θα παραδοθείς στο χέρι των ανθρώπων, των οποίων το πρόσωπο εσύ φοβάσαι·
18 επειδή, θα σε σώσω οπωσδήποτε, και δεν θα πέσεις με μάχαιρα, αλλ' η ζωή σου θα είναι σε σένα σαν λάφυρο, επειδή στηρίχθηκες με εμπιστοσύνη σε μένα, λέει ο Κύριος.