Ιερεμίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Κεφάλαιο 35

Ο ΛΟΓΟΣ που έγινε από τον Κύριο στον Ιερεμία, στις ημέρες τού Ιωακείμ, γιου τού Ιωσία, του βασιλιά τού Ιούδα, λέγοντας:
2 Πήγαινε στην οικογένεια των Ρηχαβιτών, και μίλησέ τους, και φέρ' τους στον οίκο τού Κυρίου, σε ένα από τα δωμάτια, και πότισέ τους κρασί.
3 Τότε, πήρα τον Ιααζανία, τον γιο τού Ιερεμία, γιου τού Χαβασινία, και τους αδελφούς του, και όλους τούς γιους του, και ολόκληρη την οικογένεια των Ρηχαβιτών,
4 και τους έφερα στον οίκο τού Κυρίου, στο δωμάτιο των γιων τού Ανάν, γιου τού Ιγδαλία, ανθρώπου τού Θεού, το οποίο ήταν κοντά στο δωμάτιο των αρχόντων, που ήταν επάνω στο δωμάτιο τού Μαασία, γιου τού Σαλλούμ, του φύλακα τής αυλής·
5 και έβαλα μπροστά στους γιους τής οικογένειας των Ρηχαβιτών δοχεία γεμάτα κρασί, και ποτήρια, και τους είπα: Πιέστε κρασί.
6 Και είπαν: Δεν θα πιούμε κρασί· επειδή, ο Ιωναδάβ, ο γιος τού Ρηχάβ, ο πατέρας μας, πρόσταξε σε μας, λέγοντας: Δεν θα πιείτε κρασί, εσείς, και οι γιοι σας στον αιώνα·
7 ούτε σπίτι θα χτίσετε ούτε σπόρο θα σπείρετε ούτε αμπελώνα θα φυτέψετε ούτε θα έχετε· αλλά θα κατοικείτε σε σκηνές όλες τις ημέρες σας, για να ζήσετε πολλές ημέρες επάνω στη γη, στην οποία παροικείτε.
8 Και υπακούσαμε στη φωνή τού Ιωναδάβ, του γιου τού Ρηχάβ, του πατέρα μας, σύμφωνα με όλα όσα μας πρόσταξε, να μη πιούμε κρασί όλες τις ημέρες μας, εμείς, οι γυναίκες μας, οι γιοι μας, και οι θυγατέρες μας·
9 ούτε να κτίσουμε σπίτια για να κατοικούμε, και δεν είχαμε αμπελώνα ή χωράφι ή σπόρο·
10 αλλά κατοικήσαμε σε σκηνές, και υπακούσαμε, και πράξαμε σύμφωνα με όλα όσα μάς πρόσταξε ο Ιωναδάβ ο πατέρας μας·
11 όταν, όμως, ανέβηκε στον τόπο ο Ναβουχοδονόσορας, ο βασιλιάς τής Βαβυλώνας, είπαμε: Ελάτε, ας πάμε στην Ιερουσαλήμ, εξαιτίας τού στρατού των Χαλδαίων, και εξαιτίας τού στρατού των Συρίων· και κατοικούμε στην Ιερουσαλήμ.
12 Και έγινε λόγος τού Κυρίου στον Ιερεμία, λέγοντας:
13 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Πήγαινε, και πες στους ανθρώπους τού Ιούδα, και στους κατοίκους τής Ιερουσαλήμ: Δεν θα πάρετε παιδεία για να ακούτε τα λόγια μου; λέει ο Κύριος.
14 Τα λόγια μεν του Ιωναδάβ, του γιου τού Ρηχάβ, που πρόσταξε στους γιους του να μη πίνουν κρασί, εκτελέστηκαν· και μέχρι αυτή την ημέρα δεν πίνουν κρασί, επειδή υπάκουσαν στην προσταγή τού πατέρα τους· και εγώ σας μίλησα, σηκωνόμενος το πρωί, και μιλώντας· όμως, δεν με ακούσατε.
15 Και έστειλα σε σας όλους τούς δούλους μου τους προφήτες, σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας, λέγοντας: Επιστρέψτε επιτέλους κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο, και διορθώστε τις πράξεις σας, και μη πάτε πίσω από άλλους θεούς για να τους λατρεύετε, και θα κατοικήσετε στη γη, που έδωσα σε σας και στους πατέρες σας· αλλά δεν στρέψατε το αυτί σας, και δεν με ακούσατε.
16 Επειδή, οι γιοι τού Ιωναδάβ, γιου του Ρηχάβ εκτέλεσαν την προσταγή τού πατέρα τους, που πρόσταξε σ' αυτούς, και ο λαός αυτός δεν με άκουσε,
17 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος, ο Θεός των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Δέστε, θα φέρω επάνω στον Ιούδα, κι επάνω σε όλους τούς κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, όλα τα κακά που μίλησα εναντίον τους· επειδή, τους μίλησα, και δεν άκουσαν· και έκραξα σ' αυτούς, και δεν αποκρίθηκαν.
18 Και ο Ιερεμίας είπε στην οικογένεια των Ρηχαβιτών: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Επειδή, υπακούσατε στην προσταγή τού Ιωναδάβ, του πατέρα σας, και φυλάξατε όλες τις εντολές του, και κάνατε σύμφωνα με όλα όσα σας είχε προστάξει,
19 γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Δεν θα λείψει άνθρωπος από τον Ιωναδάβ, τον γιο τού Ρηχάβ, που να στέκεται μπροστά μου στον αιώνα.