Ιερεμίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Κεφάλαιο 19

ΕΤΣΙ λέει ο Κύριος: Πήγαινε και απόκτησε μια πήλινη στάμνα από κεραμέα, και φέρε μερικούς από τους πρεσβύτερους του λαού, και από τους πρεσβύτερους των ιερέων·
2 και βγες στη φάραγγα του γιου τού Εννόμ, που είναι κοντά στην είσοδο της ανατολικής πύλης, και διακήρυξε εκεί τα λόγια, που θα μιλήσω σε σένα.
3 Και πες: Ακούστε τον λόγο τού Κυρίου, βασιλιάδες τού Ιούδα, και κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Δέστε, θα φέρω κακά ενάντια σ' αυτό τον τόπο, τα οποία καθένας που θα τα ακούει, θα βουϊξουν τα αυτιά του.
4 Επειδή, με εγκατέλειψαν, και βεβήλωσαν αυτό τον τόπο, και θυμίασαν μέσα σ' αυτόν σε άλλους θεούς, που δεν γνώρισαν, αυτοί και οι πατέρες τους, και οι βασιλιάδες τού Ιούδα, και γέμισαν αυτό τον τόπο από αίμα αθώων.
5 Και οικοδόμησαν τους ψηλούς τόπους τού Βάαλ, για να καίνε τους γιους τους μέσα σε φωτιά, ολοκαυτώματα προς τον Βάαλ· το οποίο δεν είχα προστάξει ούτε είχα μιλήσει ούτε είχε ανέβει στην καρδιά μου.
6 Γι' αυτό, δέστε, έρχονται ημέρες, λέει ο Κύριος, κι αυτός ο τόπος δεν θα αποκαλείται πλέον Τοφέθ ούτε φάραγγα του γιου τού Εννόμ, αλλά φάραγγα της σφαγής.
7 Και θα ματαιώσω τη βουλή τού Ιούδα και της Ιερουσαλήμ σ' αυτό τον τόπο· και θα τους κάνω να πέσουν με μάχαιρα μπροστά στους εχθρούς τους, και με τα χέρια εκείνων που ζητούν τη ζωή τους· ενώ τα πτώματά τους θα τα δώσω για φάγωμα στα πουλιά τού ουρανού, και στα θηρία τής γης.
8 Και θα κάνω αυτή την πόλη ερήμωση, και συριγμό· καθένας που διαβαίνει απ' αυτή, θα μένει έκθαμβος, και θα συρίξει για όλες τις πληγές της.
9 Και θα τους κάνω να φάνε τη σάρκα των γιων τους, και τη σάρκα των θυγατέρων τους, και κάθε ένας θα φάει τη σάρκα τού φίλου του, στην πολιορκία και στη στενοχώρια με την οποία οι εχθροί τους, κι εκείνοι που ζητούν τη ζωή τους, θα τους στενοχωρήσουν.
10 Τότε, θα συντρίψεις τη στάμνα μπροστά στους άνδρες που βγήκαν μαζί σου·
11 και θα τους πεις: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Έτσι θα συντρίψω αυτό τον λαό κι αυτή την πόλη, καθώς κάποιος συντρίβει το αγγείο του κεραμέα, που πλέον δεν μπορεί να διορθωθεί· και θα τους θάβουν στην Τοφέθ, μέχρις ότου να μη υπάρχει τόπος για ταφή.
12 Έτσι θα κάνω σ' αυτό τον τόπο, λέει ο Κύριος, και στους κατοίκους του, και θα κάνω αυτή την πόλη σαν την Τοφέθ·
13 και τα σπίτια τής Ιερουσαλήμ, και τα παλάτια των βασιλιάδων τού Ιούδα, θα μολυνθούν, όπως ο τόπος τής Τοφέθ· μαζί με όλα τα σπίτια, επάνω στις ταράτσες των οποίων θυμίασαν σε ολόκληρη τη στρατιά τού ουρανού, και έκαναν σπονδές σε άλλους θεούς.
14 Τότε, ο Ιερεμίας ήρθε από την Τοφέθ, όπου τον είχε στείλει ο Κύριος για να προφητεύσει· και αφού στάθηκε στην αυλή τού οίκου τού Κυρίου, είπε σε ολόκληρο τον λαό:
15 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Δέστε, θα φέρω επάνω σ' αυτή την πόλη, κι επάνω στις κωμοπόλεις της, όλα τα κακά όσα μίλησα εναντίον της· επειδή, σκλήρυναν τον τράχηλό τους, ώστε να μη ακούσουν τα λόγια μου.