Ιερεμίας

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52


Κεφάλαιο 25

Ο ΛΟΓΟΣ που έγινε στον Ιερεμία για ολόκληρο τον λαό τού Ιούδα, στον τέταρτο χρόνο τού Ιωακείμ, γιου τού Ιωσία, βασιλιά τού Ιούδα, που ήταν ο πρώτος χρόνος τού Ναβουχοδονόσορα, του βασιλιά τής Βαβυλώνας·
2 τον οποίο ο προφήτης Ιερεμίας μίλησε σε ολόκληρο τον λαό τού Ιούδα, και σε όλους τούς κατοίκους τής Ιερουσαλήμ, λέγοντας:
3 Από τον 13ο χρόνο τού Ιωσία, γιου τού Αμμών, βασιλιά τού Ιούδα, μέχρι αυτή την ημέρα, που είναι ο 23ος χρόνος, ο λόγος τού Κυρίου έγινε σε μένα, και σας μίλησα, σηκωνόμενος το πρωί και μιλώντας· και δεν ακούσατε.
4 Και ο Κύριος σας έστειλε όλους τούς δούλους του τους προφήτες, σηκωνόμενος το πρωί και αποστέλλοντας· και δεν ακούσατε ούτε στρέψατε το αυτί σας για να ακροαστείτε.
5 Οι οποίοι είπαν: «Στραφείτε, τώρα, κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο, και από την κακία των έργων σας, και κατοικήστε επάνω στη γη, που ο Κύριος έδωσε σε σας και στους πατέρες σας στον αιώνα τού αιώνα·
6 και μη πηγαίνετε πίσω από άλλους θεούς, για να τους λατρεύετε και να τους προσκυνάτε, και μη με παροργίζετε με τα έργα των χεριών σας· και δεν θα σας κάνω κακό».
7 Αλλά, δεν με ακούσατε, λέει ο Κύριος· για να με παροργίσετε με τα έργα των χεριών σας για το κακό σας.
8 Γι' αυτό, έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Επειδή, δεν ακούσατε τα λόγια μου:
9 Δέστε, εγώ θα στείλω και θα πάρω όλες τις οικογένειες του βορρά, λέει ο Κύριος, και τον Ναβουχοδονόσορα, τον βασιλιά τής Βαβυλώνας, τον δούλο μου, και θα τους φέρω ενάντια σ' αυτή τη γη, και ενάντια στους κατοίκους της, και ενάντια σε όλα τα έθνη ολόγυρα, και θα τους εξολοθρεύσω, και θα τους καταστήσω έκπληξη, και αιώνιες ερημώσεις.
10 Και θα αφαιρέσω απ' αυτούς τη φωνή τής χαράς και τη φωνή τής ευφροσύνης, τη φωνή τού νυμφίου και τη φωνή τής νύφης, τον ήχο από τις μυλόπετρες και το φως τού λυχναριού.
11 Και ολόκληρη αυτή η γη θα είναι σε ερήμωση, και θάμβος· κι αυτά τα έθνη θα γίνουν δούλοι στον βασιλιά τής Βαβυλώνας για 70 χρόνια.
12 Και όταν συμπληρωθούν τα 70 χρόνια, θα ανταποδώσω επάνω στον βασιλιά τής Βαβυλώνας, κι επάνω στο έθνος εκείνο, λέει ο Κύριος, την ανομία τους, κι επάνω στη γη των Χαλδαίων, και θα την κάνω αιώνια ερήμωση.
13 Και θα φέρω επάνω σ' εκείνη τη γη όλα τα λόγια μου, που μίλησα εναντίον της, κάθε τι το γραμμένο σε τούτο το βιβλίο, που ο Ιερεμίας προφήτευσε ενάντια σε όλα τα έθνη.
14 Επειδή, πολλά έθνη και μεγάλοι βασιλιάδες θα καταδουλώσουν κι αυτούς· και θα ανταποδώσω σ' αυτούς σύμφωνα με τις πράξεις τους, και σύμφωνα με τα έργα των χεριών τους.
15 Επειδή, έτσι λέει σε μένα ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ: Πάρε αυτό το ποτήρι με το κρασί τού θυμού μου από το χέρι μου, και απ' αυτό πότισε όλα τα έθνη, προς τα οποία εγώ σε στέλνω·
16 και θα πιουν, και θα ταραχτούν και θα παραφρονήσουν, εξαιτίας τής μάχαιρας, που εγώ θα στείλω ανάμεσά τους.
17 Τότε, πήρα το ποτήρι από το χέρι τού Κυρίου, και πότισα όλα τα έθνη, προς τα οποία με έστειλε ο Κύριος·
18 την Ιερουσαλήμ, και τις πόλεις τού Ιούδα, και τους βασιλιάδες του, και τους μεγιστάνες του, για να τους καταστήσω ερήμωση, θάμβος, συριγμό, και κατάρα, όπως αυτή την ημέρα·
19 τον Φαραώ, τον βασιλιά τής Αιγύπτου, και τους δούλους του, και τους μεγιστάνες του, και ολόκληρο τον λαό του·
20 και ολόκληρο τον σύμμικτο λαό, και όλους τούς βασιλιάδες τής γης Ουζ, και όλους τούς βασιλιάδες τής γης των Φιλισταίων, και την Ασκάλωνα, και τη Γάζα, και την Ακκαρών, και το υπόλοιπο της Αζώτου,
21 τον Εδώμ, και τον Μωάβ, και τους γιους Αμμών,
22 και όλους τούς βασιλιάδες τής Τύρου, και όλους τούς βασιλιάδες τής Σιδώνας, και τους βασιλιάδες των νησιών, που είναι πέρα από τη θάλασσα,
23 τη Δαιδάν, και τη Θαιμά, και τη Βουζ, και όλους αυτούς που κόβουν ολόγυρα τα μαλλιά τους,
24 και όλους τούς βασιλιάδες τής Αραβίας, και όλους τούς βασιλιάδες των σύμμικτων λαών, που κατοικούν στην έρημο,
25 και όλους τούς βασιλιάδες τής Ζιμβρί, και όλους τούς βασιλιάδες τής Ελάμ, και όλους τούς βασιλιάδες των Μήδων,
26 και όλους τούς βασιλιάδες τού βορρά, εκείνους που είναι μακριά, και εκείνους που είναι κοντά, τον έναν ύστερα από τον άλλον, και όλα τα βασίλεια της οικουμένης, που είναι επάνω στο πρόσωπο της γης· και ο βασιλιάς τής Σησάχ θα πιει μαζί ύστερα απ' αυτούς.
27 Γι' αυτό, πες τους: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ο Θεός τού Ισραήλ: Πιείτε, και μεθύστε, και κάντε εμετό, και να πέσετε, και να μη σηκωθείτε, εξαιτίας της μάχαιρας, που εγώ θα στείλω ανάμεσά σας.
28 Και αν δεν θέλουν να πάρουν το ποτήρι από το χέρι σου για να πιουν, τότε θα τους πεις: Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Θα πιείτε, οπωσδήποτε.
29 Επειδή, δέστε, ενώ εγώ αρχίζω να φέρνω κακό επάνω στην πόλη στην οποία αποκλήθηκε το όνομά μου, θα μείνετε λοιπόν εσείς ατιμώρητοι; Δεν θα μείνετε ατιμώρητοι· επειδή, εγώ θα καλέσω τη μάχαιρα ενάντια σε όλους τούς κατοίκους τής γης, λέει ο Κύριος των δυνάμεων.
30 Γι' αυτό, εσύ προφήτευσε εναντίον τους όλα αυτά τα λόγια, και πες τους: Ο Κύριος θα βρυχήσει από ψηλά, και θα εκπέμψει τη φωνή του από το κατοικητήριο της αγιότητάς του· θα βρυχήσει δυνατά επάνω στην κατοικία του· θα βοήσει, σαν αυτούς που πατάνε τον ληνό, ενάντια σε όλους τούς κατοίκους τής γης.
31 Θόρυβος θα φτάσει μέχρι τα πέρατα της γης· επειδή, ο Κύριος έχει κρίση μαζί με τα έθνη· αυτός διαδικάζεται με κάθε σάρκα· θα παραδώσει τούς ασεβείς σε μάχαιρα, λέει ο Κύριος.
32 Έτσι λέει ο Κύριος των δυνάμεων: Δέστε, θα βγει κακό από έθνος σε έθνος, και μεγάλος ανεμοστρόβιλος θα σηκωθεί από τα άκρα τής γης.
33 Και κατά την ημέρα εκείνη, θα κείτονται θανατωμένοι από τον Κύριο, από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο τής γης· δεν θα θρηνολογούν ούτε θα συγκεντρωθούν ούτε θα ταφούν· θα είναι για κοπριά επάνω στην επιφάνεια της γης.
34 Ολολύξτε, ποιμένες, και αναβοήστε· και κυλιστείτε στο χώμα, οι έγκριτοι του ποιμνίου· επειδή, συμπληρώθηκαν οι ημέρες σας για τη σφαγή, και για τον διασκορπισμό σας· και θα πέσετε σαν εκλεκτό σκεύος.
35 Και η διαφυγή θα λείψει από τους ποιμένες, και η σωτηρία από τους έγκριτους του ποιμνίου.
36 Φωνή κραυγής των ποιμένων, και ολολυγμός των έγκριτων του ποιμνίου· επειδή, ο Κύριος αφάνισε τη βοσκή τους.
37 Και οι ειρηνικές κατοικίες κατεδαφίστηκαν, εξαιτίας τής φλογερής οργής τού Κυρίου.
38 Εγκατέλειψε το κατοικητήριό του, σαν το λιοντάρι· επειδή, η γη τους έγινε έρημη, εξαιτίας τής αγριότητας εκείνου που καταδυναστεύει, και εξαιτίας τού θυμού τής οργής του.