Kapitulo 82

Ang Dios nagatindog sa katilingban sa Dios; Sa taliwala sa mga dios nagahukom siya. 2 Hangtud anus-a ba magahukom kamo nga walay katul-id, Ug palabihon ang pagkatawo sa mga dautan? (Selah) 3 Labani ang kabus ug ang mga ilo: Buhata ang justicia sa mga sinakit ug sa makalolooy. 4 Tabangan mo ang mga kabus ug ang mga hangul: Luwasa sila gikan sa mga kamot sa dautan. 5 Sila wala manghibalo, ni makasabut sila; Magalakaw sila ngadto ug nganhi sa kangitngitan: Ang tanang mga patukoranan sa yuta nangauyog. 6 Ako miingon: Kamo mao ang mga dios, Ug kamong tanan mga anak sa Hataas Uyamut. 7 Apan bisan pa niini kamo mangamatay sama sa mga tawo, Ug mangapukan sama sa usa sa mga principe. 8 Tumindog ka, Oh Dios, hukmi ang yuta; Kay ikaw magapanunod sa tanang mga nasud.