Kapitulo 121

Iyahat ko ang akong mga mata ngadto sa kabukiran: Diin ba magagikan ang akong tabang? 2 Ang akong tabang nagagikan kang Jehova, Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta. 3 Dili niya itugot nga mahidalin-as ang imong mga tiil: Siya nga nagabantay kanimo dili mahatagpilaw. 4 Ania karon, siya nga nagabantay sa Israel Dili mahatagpilaw ni mahikatulog. 5 Si Jehova mao ang imong magbalantay: Si Jehova mao ang imong salimbong sa imong toong kamot. 6 Ang kainit sa adlaw dili moluya kanimo sa adlaw, Ni ang bulan sa kagabhion. 7 Si Jehova magabantay kanimo gikan sa tanan nga kadautan; Siya magabantay sa imong kalag. 8 Si Jehova magabantay sa imong paggula ug sa imong pagsulod Sukad karon ngadto sa umalabut ug sa walay katapusan.