Pagpili sa mga bersikulo sa Biblia

Maayo kini nga sinugdanan kung gusto nimong mahibal-an kung unsa ang gisulti sa Biblia mahitungod sa pipila nga mga isyu ug mga hilisgutan. Kini wala magpasabut nga dili nimo kinahanglan basahon ang Biblia sa konteksto. Kini makatabang kanato nga mahinumdoman ang mga yaweng mga tudling nga mahinungdanon sa atong pagtoo ug makadawat og pagdasig ug kalig-on sa usa ka piho nga isyu ug tingali sa dinalian nga mga sitwasyon. Pagpili gikan sa usa sa mga kategoriya sa ubos aron sa pagbasa o pagpaminaw sa audio file sa ibabaw sa pahina alang sa matag hilisgutan.