Kapitulo 122

Nalipay ako sa pag-ingon nila kanako: Mangadto kita sa balay ni Jehova. 2 Ang among mga tiil nanagtindog Sa sulod sa imong mga ganghaan, Oh Jerusalem, 3 Jerusalem, ikaw natukod Ingon nga usa ka ciudad nga madasok; 4 Didto mingtungas ang mga banay, bisan ang kabanayan ni Jehova, Alang sa usa ka tulomanon sa Israel. Sa paghatag ug mga pasalamat sa ngalan ni Jehova. 5 Kay didto atua ang mga trono sa paghukom, Ang mga trono sa panimalay ni David. 6 Pag-ampo alang sa pakigdait sa Jerusalem: Manag-uswag sila nga nahigugma kanimo. 7 Ang pakigdait anaa unta sa sulod sa imong mga kuta, Ug ang kahamugaway sa sulod sa imong mga palacio. 8 Tungod lamang sa gugma sa akong kaigsoonan ug sa akong mga kauban, Moingon ako karon: Ang pakigdait anaa sa sulod nimo. 9 Tungod lamang sa panimalay ni Jehova nga atong Dios Magapangita ako alang sa imong kaayohan.