Kapitulo 70

Pagdali , Oh Dios, sa pagluwas kanako; Pagdali, sa pagtabang kanako, Oh Jehova. 2 Ipatugyan sila sa kaulawan ug ipalibug Kadtong nanagpangita sa akong kalag: Pasibuga sila ug ipadala ngadto sa kaulawan Kadtong malipay sa akong kadaut. 3 Pasibuga sila tungod sa ilang kaulaw Kadtong nagaingon, Aha! Aha! 4 Tugoti nga kadtong tanan nga nanagpangita kanimo managkalipay ug managmaya diha kanimo; Ug kadtong mga nahigugma sa imong kaluwasan magapadayon sa pag-ingon, Pagapadakuon ang Dios. 5 Apan ako kabus ug hangul; Dumali ka kanako, Oh Dios, Ikaw mao ang akong katabang ug ang akong mamamawi; Oh Jehova, ayaw paglangan.