Kapitulo 120

Sa akong kalisdanan mitu-aw ako kang Jehova, Ug iyang gitubag ako. 2 Luwasa ang akong kalag, Oh Jehova, gikan sa mga ngabil nga bakakon, Ug gikan sa dila nga malimbongon 3 Unsa ba ang igahatag kanimo, ug unsa ba ang dugang nga pagabuhaton kanimo, Ikaw dila nga malimbongon? 4 Mga mahait nga udyong sa gamhanan, Nga adunay mga baga sa enebro. 5 Alaut ako, nga milangyaw ako sa Mesech, Nga nagapuyo ako sa mga balong-balong sa Kedar! 6 Dugay na nga nagpuyo ang akong kalag Uban kaniya nga nagadumot sa pakigdait. 7 Ako uyon sa pakigdait: Apan kong ako mosulti, sila alang sa pakiggubat.