Kapitulo 130

Gikan sa mga kahiladman, nagtuaw ako kanimo, Oh Jehova. 2 Ginoo, patalinghugi ang akong tingog: Papatalinghugi sa imong mga igdulungog Ang tingog sa akong mga pagpangaliyupo. 3 Kong ikaw, Jehova, magatimaan pa unta sa mga kasal-anan, Oh Ginoo, kinsa ba ang arang makabarug? 4 Apan adunay pagpasaylo diha kanimo, Aron ikaw takus gayud nga kahadlokan. 5 Nagahulat ako kang Jehova, ang akong kalag nagahulat, Ug sa iyang pulong milaum ako. 6 Ang akong kalag nagahulat sa Ginoo Labaw niadtong mga magbalantay nga nanagpaabut sa kabuntagon; Oo, labaw kay sa mga tawong-magbalantay nga nagapaabut sa kabuntagon. 7 Oh Israel, lumaum ka kang Jehova; Kay kang Jehova anaa ang mahigugmaong-kalolot, Ug kaniya anaa ang madagayaong pagtubos. 8 Ug siya magatubos sa Israel Gikan sa tanan niyang mga kasal-anan.