Kapitulo 124

Kong dili pa si Jehova maoy kakapig namo, Ipasulti sa Israel karon, 2 Kong dili pa si Jehova maoy kadapig namo, Sa diha nga ming-alsa ang mga tawo batok kanamo; 3 Nan sila minglamoy na unta kanamo nga mga buhi, Sa diha nga misilaub ang ilang kaligutgut batok kanamo: 4 Nan minglunop na unta kanamo ang mga tubig, Ang baha mibanlas na unta ibabaw sa among kalag; 5 Nan mingsalanap na unta sa ibabaw sa among kalag ang mga tubig nga palabilabihon. 6 Dalayegon si Jehova, Nga wala magtugyan kanamo ingon nga tulokbonon ngadto sa ilang mga ngipon. 7 Ang among kalag giluwas ingon sa langgam nga gikan sa lit-ag sa mga mangangayam: Ang lit-ag nabungkag, ug kami gipalingkawas. 8 Ang among tabang anaa sa ngalan ni Jehova, Nga nagbuhat sa langit ug sa yuta.