Nehemýa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Bap 10

Möhürli hata ady ýazylanlar: Hakalýanyň ogly häkim Nehemýa, Sidkiýa,
2 Seraýa, Azarýa, Ýermeýa,
3 Paşhur, Amarýa, Malkyýa,
4 Hatuş, Şebanýa, Malluk,
5 Harym, Meremot, Abadýa,
6 Danyýel, Gineton, Baruk,
7 Meşullam, Abyýa, Miýamyn,
8 Magazýa, Bilgaý, Şemaýa – bular ruhanylardyr.
9 Lewiler: Azanýanyň ogly Ýeşuwa, Henadadyň ogullaryndan Binnuý, Kadmyýel.
10 Olaryň doganlary Şebanýa, Hodyýa, Kelita, Pelaýa, Hanan,
11 Mika, Rehop, Haşabýa,
12 Zakur, Şerebýa, Şebanýa,
13 Hodyýa, Bany, Beninu.
14 Halk ýolbaşçylaryndan: Paroş, Pahatmowap, Eýlam, Zatu, Bany,
15 Bunny, Azgat, Bebaý,
16 Adonyýa, Bigwaý, Adin,
17 Ater, Hizkiýa, Azur,
18 Hodyýa, Haşum, Bezaý,
19 Haryp, Anatot, Nebaý,
20 Magpygaş, Meşullam, Hezir,
21 Meşezabel, Sadok, Ýaduwa,
22 Pelatýa, Hanan, Anaýa,
23 Hoşeýa, Hananýa, Haşup,
24 Halloheş, Pilha, Şobek,
25 Rehum, Haşabna, Magaseýa,
26 Ahyýa, Hanan, Anan,
27 Malluk, Harym, Bagana.
28 –29 Galan halk, ruhanylar, lewiler, ybadathana derwezebanlary, aýdymçylary, hyzmatkärleri we Hudaýyň kanunyna uýmak üçin özlerini ýerli halklardan bölüp aýranlaryň hemmesi – olaryň aýallary, ogul-gyzlary, kanuna düşünip bilýänleriň bary öz garyndaşlary we olaryň begleri bilen birleşdiler. Olar Hudaýyň guly Musanyň üsti bilen berlen kanuna görä ýaşamaga, Hudaýymyz Rebbiň ähli tabşyryklaryny, hökümlerini, parzlaryny saklap, olary berjaý etmäge ant içdiler, ýerine ýetirmeýänleri bolsa näletlediler.
30 Biz ýerli halklar bilen gyz alşyp-berişmeris.
31 Eger ýerli halklar Sabat güni satmaga harytlar ýa-da galla getirseler-de, biz olardan Sabat we mukaddes günlerde hiç zat satyn almarys. Her ýedinji ýyl biz ýere dynç bereris hem-de algylarymyzyň baryny geçeris.
32 –33 Şeýle hem biz her ýyl bir mysgal kümşi, Hudaýymyzyň öýüniň hyzmaty üçin bermegi özümize borç edindik. Bu kümüş hödür çöregi, hemişelik galla sadakasy, hemişelik ýakma gurbanlygy, Sabat günleri, Täze Aý baýramlary we beýleki baýramlar, mukaddes sadakalar, Ysraýyly günäsinden saplama gurbanlyklary üçin ulanylar.
34 Biz halk, ruhanylar we lewiler bije atyşyp, her ýyl bellenen wagtlarda Hudaýymyzyň öýüne oduny haýsy urugyň getirmelidigini şertleşdik. Bu odunlar kanunda ýazylyşy ýaly, Hudaýymyz Rebbiň gurbanlyk sypasynda ýakylmalydy.
35 Ýerimiziň ilkinji hasylyny we her bir agaçdan önen ilkinji miweleri her ýyl Rebbiň öýüne getirmegi özümize borç edinýäris.
36 Kanunda ýazylyşy ýaly, ilki doglan ogullarymyzy Hudaýyň öýünde hyzmat edýän ruhanylaryň ýanyna getirip, ilkinji mal-garalarymyzy, sürülerimiziň ilki bolan öküzçelerini, goýun-geçilerimiziň ilkinji erkek owlak-guzularyny olara eltip bereris.
37 Her ýyl ilkinji galladan edilen hamyry, öz sadakalarymyzy, dürli miweleri, täze şeraby, ýagy ruhanylara, Hudaýymyzyň öýüniň ammarlaryna tabşyrarys. Ýerimizden önýän hasylyň ondan bir bölegini lewilere bereris. Çünki galalarymyzda lewiler hasylyň ondan birini ýygnaýarlar.
38 Lewiler hasylyň ondan birini ýygnaýarkalar, Harun neslinden bir ruhany olaryň ýanynda bolar. Lewiler hem özleri üçin toplanan tutuş hasylyň ondan bir bölegini Hudaýymyzyň öýüniň ammarlaryna tabşyrarlar.
39 Çünki ysraýyl halky we lewiler gallany, täze şerap we ýag sadakasyny ammarlara getirmelidirler. Ol ýerde mukaddes ýeriň gap-gaçlary, hyzmat edýän ruhanylar, derwezebanlardyr aýdymçylar bolýandyr. Biz Hudaýymyzyň öýüni terk etmeris.