Dì 93 Zhāng

Yēhéhuá zuò wáng . tā yǐ wēiyán wéi yī chuān shang . Yēhéhuá yǐ nénglì wéi yī , yǐ nénglì shùyào . shìjiè jiù jiāndéng , bùdé dòng yáo .
2 Nǐde bǎozuò cóng taì chū lìdéng . nǐ cóng gèn gǔ jiù yǒu .
3 Yēhéhuá a , dà shuǐ yáng qǐ , dà shuǐ fā shēng , bō làng péng paì .
4 Yēhéhuá zaì gāo chù dà yǒu nénglì , shēng guo zhū shuǐ de xiǎngshēng , yáng hǎi de dà làng .
5 Yēhéhuá a , nǐde fǎdù zuì de què . nǐde diàn yǒng chēngwèi shèng , shì hé yí de .