0:00
0:00

Dì 100 Zhāng

( chēngxiè shī )

Pǔ tiān xià dāng xiàng Yēhéhuá huānhū .
2 Nǐmen dāng lèyì shìfèng Yēhéhuá . dāng lái xiàng tā gē chàng .
3 Nǐmen dāng xiǎodé Yēhéhuá shì shén . wǒmen shì tā zào de , yĕ shì shǔ tāde . wǒmen shì tāde mín , yĕ shì tā cǎo chǎng de yáng .
4 Dāng chēngxiè jìnrù tāde mén , dāng zànmĕi jìnrù tāde yuàn . dāng gǎnxiè tā , chēngsòng tāde míng .
5 Yīnwei Yēhéhuá bĕn wèi shàn , tāde cíaì , cún dào yǒngyuǎn , tāde xìnshí , zhídào wàn daì .