0:00
0:00

Dì 117 Zhāng

Wàn guó a , nǐmen dōu dāng zànmĕi Yēhéhuá . wàn mín nǎ , nǐmen dōu dāng sòngzàn tā .
2 Yīnwei tā xiàng wǒmen dà shī cíaì . Yēhéhuá de chéngshí cún dào yǒngyuǎn . nǐmen yào zànmĕi Yēhéhuá .