Dì 123 Zhāng

( shang xíng zhī shī )

Zuò zaì tiān shang de zhǔ a , wǒ xiàng nǐ jǔmù .
2 Kàn nǎ , púrén de yǎnjing zĕnyàng wàng zhǔrén de shǒu , shǐnǚ de yǎnjing zĕnyàng wàng zhǔ mǔ de shǒu , wǒmen de yǎnjing yĕ zhàoyàng wàng Yēhéhuá wǒmen de shén , zhídào tā liánmǐn wǒmen .
3 Yēhéhuá a , qiú nǐ liánmǐn wǒmen , liánmǐn wǒmen . yīnwei wǒmen beì miǎoshì , yǐ dào jí chù .
4 Wǒmen beì nàxiē ānyì rén de jīqiào , hé jiāoào rén de miǎoshì , yǐ dào jí chù .