Dì 133 Zhāng

( Dàwèi shang xíng zhī shī )

Kàn nǎ , dìxiōng hémù tóngjū , shì hédĕng dì shàn , hédĕng dì mĕi .
2 Zhè hǎobǐ nà guìzhòng de yóu , jiāo zaì Yàlún de tóu shang , liú dào hú xū , yòu liú dào tāde yī jīn .
3 Yòu hǎobǐ Hēimén de gān lù , jiàng zaì Xīānshān . yīnwei zaì nàli yǒu Yēhéhuá suǒ méngdéng de fú , jiù shì yǒngyuǎn de shēngmìng .