Dì 15 Zhāng

Yēhéhuá a , shuí néng jìjū nǐde zhàngmù . néng néng zhù zaì nǐde shèng shān .
2 Jiù shì xíngwéi zhèngzhí , zuò shì gōngyì , xīnli shuō shí huà de rén .
3 Tā bú yǐ shétou chán bàng rén , bú è dāi péngyou , yĕ bú suí huǒ huǐbàng lín lǐ .
4 Tā yǎn zhōng miǎoshì fĕi leì , què zūnzhòng nà jìngwèi Yēhéhuá de rén . tā fā le shì , suīrán zìjǐ chī kuī , yĕ bú gēnggǎi .
5 Tā bú fàng zhaì qǔ lì , bú shòu huìlù yǐ haì wúgū . xíng zhèxie shì de rén , bì yǒng bú dòng yáo .