0:00
0:00

Dì 150 Zhāng

Nǐmen yào zànmĕi Yēhéhuá , zaì shén de shèng suǒ zànmĕi tā , zaì tā xiǎn nénglì de qióng cāng zànmĕi tā .
2 Yào yīn tā dà néng de zuòwéi zànmĕi tā , àn zhe tā jí mĕi de dà dé zànmĕi tā .
3 Yào yòng jiǎo shēng zànmĕi tā , gǔ sè tán qín zànmĕi tā .
4 Jī gǔ tiàowǔ zànmĕi tā , yòng sī xián de yuè qì , hé xiāo de shēngyīn zànmĕi tā .
5 Yòng dà xiǎng de bó zànmĕi tā , yòng gāo shēng de bó zànmĕi tā .
6 Fán yǒu qìxī de , dōu yào zànmĕi Yēhéhuá . nǐmen yào zànmĕi Yēhéhuá .