0:00
0:00

فصل   1

 خوشابحال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد، و در مجلس استهزاکنندگان ننشیند؛
2  بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می‌کند.
3  پس مثل درختی نشانده نزد نهرهای آب خواهد بود، که میوهٔٔ خود را در موسمش می‌دهد، و برگش پژمرده نمی‌گردد و هر آنچه می‌کند نیک انجام خواهد بود.
4  شریران چنین نیستند، بلکه مثل کاهند که باد آن را پراکنده می‌کند.
5  لهذا شریران در داوری نخواهند ایستاد و نه گناهکاران در جماعت عادلان.
6  زیرا خداوند طریق عادلان را می‌داند، ولی طریق گناهکاران هلاک خواهد شد.