گزینش آیات بر اساس موضوع

چنانچه مایلید بدانید کتاب مقدس مسیحیان دربارۀ برخی موضوعات و مسائل چه میگوید، این شروع خوبی است. این بدان معنا نیست که نباید متن کتابمقدس را در مضمون کاملش بخوانید. این فهرست صرفاً به کمک میکند تا آن آیات کلیدی را که برای ایمان و اعتقاد ما اساسی هستند، به یاد بیاوریم و در خصوص برخی مسائل خاص، و شاید در موقعیتهای عاجل و فوری، دلگرمی و قوت دریافت نماییم. یکی از موضوعات زیر را انتخاب کنید و بخوانید، یا به فایل صوتی در بالای صفحه برای هر موضوع مشخص شده، گوش کنید.