کلام


  • در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود. و کلمه جسم گردید و میان ما ساکن شد، پُر از فیض و راستی؛ و جلال او را دیدیم، جلالی شایستهٔ پسر یگانهٔ پدر. يوحنا 1: 1, 14
  • در جواب گفت، مکتوب است انسان نه محض نان زیست می‌کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. متى 4: 4
  • کلام تو را در دل خود مخفی داشتم که مبادا به تو گناه ورزم. - مزامير 119: 11
  • الحال شما به‌سبب کلامی که به شما گفته‌ام پاک هستید. - يوحنا 15: 3
  • کشف کلام تو نور می‌بخشد و ساده دلان را فهیم می‌گرداند. - مزامير 119: 130
  • و سعی کن که خود را مقبول خدا سازی، عاملی که خجل نشود و کلام خدا را بخوبی انجام دهد. - دوم تيموتيوس 2: 15
  • زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده‌تر است از هر شمشیر دودم و فرورونده، تا جدا کند نَفْس و روح و مفاصل و مغز را، و مُمَیِّز افکار و نیّتهای قلب است، - عبرانيان 4: 12
  • روح است که زنده می‌کند و امّا از جسد فایده‌ای نیست. کلامی که من به شما می‌گویم، روح و حیات است. - يوحنا 6: 63
  • آسمان و زمین زایل خواهد شد، لیکن سخنان من هرگز زایل نخواهد شد. - متى 24: 35
  • چون اطفالِ نوزاده، مشتاق شیر روحانی و بی‌غش باشید، تا از آن برای نجات نمّو کنید، - - اول پترس 2: 2