سادگی


  • و من اگر از زمین بلند کرده شوم، همه را به سوی خود خواهم کشید. يوحنا 12: 32
  • زیرا که مسیح مرا فرستاد، نه تا تعمید دهم بلکه تا بشارت رسانم، نه به حکمت کلام مبادا صلیب مسیح باطل شود. اول قرنتيان 1: 17
  • بلکه خدا جهّال جهان را برگزید تا حکما را رسوا سازد و خدا ناتوانان عالم را برگزید تا توانایان را رسوا سازد، و خسیسان دنیا و محقّران را خدا برگزید، بلکه نیستیها را تا هستیها را باطل گرداند. تا هیچ بشری در حضور او فخر نکند. اول قرنتيان 1: 27-29
  • و کلام و وعظ من به سخنان مقنع حکمت نبود، بلکه به برهان روح و قوّت، اول قرنتيان 2: 4