2 Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kapitulo 9

Karon dili na kinahanglan nga magasulat pa ako kaninyo mahitungod sa mga pag-alagad alang sa mga balaan,
2 kay ako nasayud na man sa inyong pagkamaikagon, nga tungod niini ginapasigarbo ko kamo ngadto sa mga tawo sa Macedonia, sa pag-ingon nga ang Acaya andam na sukad pa sa miaging tuig; ug ang inyong kadasig nakapaikag sa kadaghanan kanila.
3 Apan ang mga igsoon gipadala ko diha kaninyo aron nga niining butanga ang among pagpasigarbo tungod kaninyo dili masuta nga pasiatab alang diay, aron kamo maandam, sibo sa akong giingon nga kamo andam na,
4 basi pa lang may mga taga-Macedonia nga manguban kanako ug unya ilang makita nga kamo dili man diay andam, kami (bisag dili na lang kamo ilabut) maulawan ug daku tungdo sa among pagsalig kaninyo.
5 Busa, nakahunahuna ako nga kinahanglan ang mga igsoon akong agdahon sa pag-una kanako pag-anha diha kaninyo ug sa pagpahigayong daan niining hatag nga inyong gisaad aron kini maandam dili ingon nga gipugos pagkuha gikan kaninyo kondili ingon nga inyong kinabobut-ong hatag.
6 Karon timan-i ninyo kini: siya nga nagapugas ug tagidyot magaani ug diriuot, siya nga nagapugas ug dinaghan magaani ug daghan.
7 Ang matag-usa magahatag sumala sa pagbuot sa iyang kasingkasing, dili nga magapanuko ni ingon nga pinugos, kay ang Dios nagahigugma sa malipayong maghahatag.
8 Ug ang Dios makahimo sa pagtagana kaninyo sa tanang panalangin sa madagayaon gayud, aron kamo magabaton kanunay ug igo sa tanang butang ug magatagana nga madagayaon alang sa tanang maayong buaht.
9 Sumala sa nahisulat: Siya nagasabwag, siya nagahatag ngadto sa mga kabus; ang iyang pagkamatarung naga-padayon sa walay katapusan."
10 Ang Dios nga mao ang nagahatag s binhi ngadto sa magpupugas ug sa tinapay nga kan-onon magahatag kaninyog binhi ug magapadaghan niini ug magapatubo sa mga bunga sa inyong pagkamatarung.
11 Sa tanang butang kamo iyang pagadatoon aron kamo makapakita sa tuman nga pagkamahinatagon; ug ang inyong mga gasa, nga among pagadumalahon, makapahimo sa mga tawo nga mapasalamaton sa Dios;
12 kay ang inyong paghimo sa maong pag-alagad dili lamang magahulip sa kawalad-on sa mga balaan, kondili usab magapabaha kini sa daghang mga pagpasalamat ngadto sa Dios.
13 Pinaagi sa pagsulay sa maong pag-alagad, kamo magahimaya sa Dios pinaagi sa inyong pagkamatinahuron sa pag-ila sa Maayong Balita mahitungod kang Cristo, ug pinaagi sa pagkamadagayaon sa inyong amot alang kanila ug alang usab sa tanan nga uban pa,
14 samtang sila magapangandoy alang kaninyo ug magaampo alang kaninyo, tungod sa hilabiha ka dakung grasya sa Dios diha kaninyo.
15 Salamat sa Dios tungod sa iyang gasa nga dili maasoy sa pulong.