2 Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kapitulo 13

Kini karon mao ang akong ikatulo nga pag-anha kaninyo. Ang bisan unsa nga sumbong kinahanglan paluyohan sa pagpanghimatuod sa duha o tulo ka mga saksi.
2 Gipasidan-an ko sila nga nagpakasala kaniadto ug ang tanang uban pa, ug magapasidaan ako karon kanila samtang wala pa ako karon diha uban kanila, maingon sa ako kaniadtong gibuhat diha sa akong ikaduha nga pag-anha, nga kon ako mahianha na gani diha pag-usab, pailhon ko gayud sila sa walay kokalooy—
3 sanglit nangita man gayud kaha kamo ug pamatuod nga si Cristo nagasulti pinaagi kanako. Siya dili mahuyang nganha kaninyo, hinonoa siya makagagahum diha kaninyo.
4 Kay bisan tuod siya gilansang sa krus gumikan sa kahuyang, siya nabuhi pinaagi sa gahum sa Dios. Ug bisan tuod kami mga mahuyang diha kaniya, alang kaninyo mabuhi kami uban kaniya pinaagi sa gahum sa Dios.
5 Susiha ang inyong kaugalingon sa pagsuta kon kamo nagapadayon ba sa inyong pagtoo. Sulayi ang inyong kaugalingon. Wala ba ninyo masinati nga si Jesu-Cristo anaa sa sulod ninyo? —gawas hinoon kon kamo nasuta pinaagi sa pagsulay nga kamo nangapakyas diay.
6 Lauman ko nga inyong masuta nga kami wala mangapakyas.
7 Apan kami nangamuyo sa Dios nga unta dili kamo managbuhat ug dautan—dili aron sa pagpakita nga kami nanagmadaugon sa pagsulay, kondili aron unta kamo managbuhat sa matarung bisan kami ingon sa daw nangapakyas.
8 Kay wala kamiy arang mahimo batok sa kamatuoran, kondili ang pagdapig lamang sa kamatuoran.
9 Kay kami malipay sa diha nga kami mamahuyang ug kamo mamalig-on. Ang among gipangamuyo mao nga unta kamo mamahingpit.
10 Tungod niining maong hinungdan, ako nagasulat niini samtang ako halayo kaninyo, aron nga sa ako unyang pag-anha diha dili na unta kinahanglan nga magmapiuton pa ako sa akong paggamit sa kagahum nga gihatag kanako sa Ginoo alang sa pagtukod kaninyo ug dili sa paglumpag kaninyo.
11 Sa katapusan, mga igsoon, manamilit ako kaninyo. Usba ang inyong mga gawi, tumana ang akong mga tambag, panag-uyonay kamo ang usa sa usa, pagpuyo kamo nga magdinaitay, ug ang Dios sa gugma ug kadaitan magauban kaninyo.
12 Magpangomostahay kamo ang usa sa usa pinaagi sa balaan nga halok.
13 Ang tanang mga balaan nangomusta kaninyo.