2 Corinto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


Kapitulo 6

Busa, sa nagabuhat kami uban kaniya, kami mangamuyo kaninyo sa dili pagdawat sa grasya sa Dios sa wala lamay kapuslanan.
2 Kay siya nagaingon: Sa panahon nga gikahimut-an ikaw akong gipatalinghugan, ug sa adlaw sa kaluwasan ikaw akong gitabangan."
3 Kami wala magbutang ug babag diha sa agianan ni bisan kinsa, aron dili pagasawayon ang among pagpang-alagad,
4 hinonoa, ingon nga mga sulogoon sa Dios kami nagapaila sa among kaugalingon sa tanang paagi; pinaagi sa tumang pagkamainantuson, sa mga kasakitan, sa mga kawalad-on, sa mga kalisdanan,
5 sa mga paghampak, sa mga pagbilanggo, sa mga kagubot, sa mga kahago, sa mga pagtukaw, sa kawalay kaon;
6 pinaagi sa kaputli, sa kahibalo, sa pagpailub, sa pagkamapuanguron, sa Espiritu Santo, sa gugmang tinuod,
7 sa sinultihan nga maminatud-on ug sa gahum sa Dios; pinaagi sa mga hinagiban sa pagkamatarung alang sa kamot nga too ug sa wala;
8 diha sa kadungganan ug sa kaulawan, diha sa mga sulti sa pagdaut ug sa pagdalayeg. Kami ginaisip nga mga limbungan, ngani mga maminatud-on;
9 ingon nga mga wala hiilhi, ngani mga nailhan na kaayo; ingon nga mga himalatyon, ngani, tan-awa, mga buhi pa kami; ingon nga mga gipanagkastigo, ngani wala mangamatay;
10 ingon nga mga masulob-on, ngani sa kanunay nagamalipayon; ingon nga mga kabus, ngani nagapadato sa daghan; ingon nga mga walay diyot, ngani nakabaton sa tanang mga butang.
11 Sa walay pagpanagana ang among baba nagabungat nganha kaninyo, O mga Korintohanon; ang among kasingkasing binuksan ug daku alang kaninyo.
12 Kamo wala kakulangi ug dapit dinhi sa among kasingkasing, hinonoa kamo mao ang nakulangan ug dapit diha ra sa inyong kaugalingong kasingkasing.
13 Agig balus (nagasulti ako ingon nga sa mga anak) buksi usab ninyog daku ang inyong kasingkasing.
14 Ayaw kamo pagpahiangay sa inyong kaugalingong kauban sa mga dili magtotoo diha sa mao rang usa ka yugo. Kay unsa may kigkomboyahan sa pagkamatarung ug sa pagkadautan? O unsa may pakig-ambitan sa kahayag ug sa kangitngit?
15 Unsa may pakig-uyonan ni Cristo kang Bilyal? O unsa may iya sa magtotoo nga kapakigsalohan sa dili magtotoo?
16 Unsa may pakig-uyonan sa templo sa Dios ug sa mga diosdios? Kay kita mao ang templo sa Dios nga buhi; sumala sa giingon sa Dios: Ako mopuyo sa sulod nila ug magalihok diha kanila, ug ako mahimong ilang Dios, ug sila mahimong akong katawhan.
17 Busa panggula kamo gikan kanila, ug magpalain kamo gikan kanila, nagaingon ang Ginoo, ug ayaw na kamo paghikap ug mahugaw; unya pagahinangpon ko kamo,
18 ug ako mahimong inyong amahan, ug kamo mahimong akong mga anak nga lalaki ug mga anak nga babaye, nagaingon ang Ginoo nga Makagagahum sa Tanan."